Print

คอลัมน์ จัตุรัสทั่วไทย: 'สุโขทัย-ลำปาง' นำร่อง 'การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่'

         

             เพราะการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้พื้นที่หรือจังหวัดเป็นตัวตั้ง นอกจากจะทำให้เกิดการมองภาพของปัญหาได้อย่างถูกต้อง และเกิดแนว ทางการแก้ปัญหาเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นแล้ว ยังก่อให้เกิดพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัด ในการร่วมกันขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาบนเป้าหมายเดียวกันคือ "ลูกหลาน" ของ

Print

คอลัมน์ ธุรกิจติดดาว: เปิดแนวคิดชาวนาอุตรดิตถ์นวัตกรรมทำนาลดต้นทุน

         

           "ข้าว"เป็นอาหารหลักของคนไทยมาช้านาน เรากินข้าวกันทุกวัน แต่เราไม่เคยรู้เลยว่าต้นทุนในการทำนาข้าวมีอะไรบ้างต้นทุนการทำนาของชาวนาในปัจจุบันสูงขึ้นกว่าเมื่อก่อนไม่ว่าจะเป็นต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนแรงงาน หรือแม้แต่กระบวนการผลิตที่เปลี่ยนไป ทำให้มีต้นทุนที่สูงขึ้น

  • newsletter
  • book
    • การเสวนา “ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยพลังจากพื้นที่ : ทิศทางในอนาคต”
    • การพัฒนาพื้นที่และการสร้างความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่นกับอนาคตของประเทศ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
    • ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : โดย นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
  • tools