Print

สกว.ระดมสมองแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

Blog webekm.com the ekm.

Download from BIGTheme.net free full premium templates

           ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ จังหวัด  สงขลา จัดประชุมเพื่อระดมสมอง "แนวทาง การแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง : กรณีจังหวัด สงขลา" ขึ้น ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม ราชมังคลา พาวีเลียน บีช อ.เมือง จ.สงขลา โดยมี นายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการเปิดงาน และ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน


          สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรูปแบบการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งผ่านข้อมูลงานวิจัย ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วมกันในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานภาครัฐ ภาค ธุรกิจ และภาคประชาชน ซึ่งปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลเป็นปัญหาใหญ่ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สร้างความวิตกกังวลและส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งทะเลเป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม กล่าวคือ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
          ทั้งนี้การกัดเซาะชายฝั่งทะเลเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสคลื่นลม ระดับน้ำทะเล ซึ่งปัจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้นด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น การบุกรุกป่าชายเลน ความเสื่อมโทรมของแนวปะการัง การปรับถมพื้นที่ชายฝั่ง การก่อสร้างโครงสร้างชายฝั่งที่ไปกีดขวางหรือปรับเปลี่ยนทิศทางกระแสน้ำ การลดลงของโคลนตมและมวลทรายที่ไหลลงสู่ทะเล การทรุดตัวของแผ่นดิน รวมถึงปัญหาโลกร้อนซึ่งเป็นตัวการสำคัญ
          ข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2554) พบว่า ตั้งแต่ปี 2495-2551 จังหวัดสงขลามีพื้นที่ถูกกัดเซาะไปแล้วทั้งสิ้น 6 อำเภอ 28 ตำบล (จากจำนวน 16 อำเภอ 127 ตำบลของทั้งจังหวัด) เป็นแนวชายฝั่งถูกกัดเซาะในระดับรุนแรง 13.43 กม. ระดับปานกลาง 41.09 กม. รวม 54.52 กม. จัดเป็นจังหวัดที่แนวชายฝั่งถูกกัดเซาะเป็นอันดับ 4 ของประเทศ รองจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ และปัตตานี ตามลำดับ และแม้ปัจจุบันจะมีงานวิจัยศึกษาในประเด็นนี้เป็นจำนวนมาก แต่ผลงานวิจัยก็ให้ข้อมูลที่แตกต่างกันไป ดังนั้นเพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากที่สุด สำหรับการตัดสินใจ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น

---

ที่มา : เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)ฉบับวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556

  • newsletter
  • book
    • การเสวนา “ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยพลังจากพื้นที่ : ทิศทางในอนาคต”
    • การพัฒนาพื้นที่และการสร้างความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่นกับอนาคตของประเทศ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
    • ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : โดย นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
  • tools