Print

มทร.ศรีวิชัย-สกว.ลงนามวิจัยไม้ผล

Blog webekm.com the ekm.

Download from BIGTheme.net free full premium templates

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมราชมังคลา พาวิลเลียน บีช อ.เมือง จ.สงขลา ผศ.รุจา  ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ร่วมกันแถลงข่าวลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการร่วมทุนทำงานวิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการ "การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจของกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช" โดยมี รศ.ดร.สมพร ณ นคร เป็นหัวหน้าทีมวิจัย


          รศ.ดร.สมพร หัวหน้าโครงการฯ เปิดเผยว่า  จากการระดมความคิดเห็นเพื่อค้นหาโจทย์วิจัยด้านไม้ผลเชิงพื้นที่ เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 56 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช ที่มีผู้เข้าร่วมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งนักวิชาการ นักวิจัย ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ รวมถึงเกษตรกรผู้ผลิตเงาะ มังคุด ทุเรียนและส้มโอ ได้มีการสะท้อนปัญหาด้านการผลิตไม้ผลของเกษตรกรทำให้พบว่า การผลิตไม้ผลของเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่ได้มาตรฐาน มีผลกระทบทำให้ราคาตกต่ำ เช่น มังคุด
          โดยคณะนักวิจัย พบว่า หน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด และหน่วยงานอื่น ๆ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในลักษณะการประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้บ่อยครั้ง เช่น โครงการนครแห่งไม้ผล เมื่อปี 2555 แต่ก็ไม่สามารถเป็นคำตอบได้ว่าเกษตรกรได้รับความรู้เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด ดังนั้นหากการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านการผลิตไม้ผลให้แก่เกษตรกร มีองค์ความรู้ด้านสภาพแวดล้อมในการผลิตไม้ผล การแก้ปัญหาด้านต้นทุน การผลิต และการตลาด ที่เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้ที่กำหนดขึ้น เช่น การร่วมมือทำวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประเด็นปัญหา ก็จะทำให้มีความรู้และประสบ การณ์และได้องค์ความรู้ด้านการผลิตไม้ผล รวมถึงได้ทราบกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมในการพัฒนากลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตได้อีกรูปแบบหนึ่ง.

----

ที่มา : เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556

  • newsletter
  • book
    • การเสวนา “ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยพลังจากพื้นที่ : ทิศทางในอนาคต”
    • การพัฒนาพื้นที่และการสร้างความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่นกับอนาคตของประเทศ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
    • ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : โดย นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
  • tools