Print

สกว. ร่วมกับ มอ. และเครือข่ายสื่อท้องถิ่น ระดมความเห็นชี้เป้าทิศทางเศรษฐกิจสงขลา ควรมุ่งทางไหนดี

Blog webekm.com the ekm.

Download from BIGTheme.net free full premium templates

            

 

             เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ ม.สงขลานครินทร์ (มอ.) และเครือข่ายสื่อท้องถิ่น จัดการประชุมเพื่อระดมสมอง 'ทิศทางเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา..จะไปทางไหนดี?' ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

          งานนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา เช่น หอการค้าจังหวัดสงขลา, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้, ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, มูลนิธิเรารักสงขลา, มูลนิธิชุมชนสงขลา ร่วมด้วยนักวิชาการในพื้นที่จาก ม.สงขลานครินทร์ ม.ทักษิณ และนักวิชาการภายนอกพื้นที่จาก ม.เชียงใหม่ ที่มาเข้าร่วมให้ข้อมูลพื้นฐาน ภาพรวม แนวโน้ม และมุมมองต่างๆ อันจะใช้เป็นกรอบในการให้ทุนสนับสนุนวิจัยของ สกว. และ มอ. เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของสงขลาที่มีประสิทธิภาพต่อไป

 


          ผศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา และหัวหน้าโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาแบบสร้างสรรค์ ม.สงขลานครินทร์ ประธานในที่ประชุม กล่าวว่า "การระดมสมองครั้งนี้เพื่อให้กรอบหรือประเด็นปัญหาในการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดสงขลามีความชัดเจนขึ้น และจะนำไปเป็นตัวตั้งในการสนับสนุนทุนวิจัยในเฟสที่ 2 (พ.ศ. 2557-2558) จากโครงการความร่วมมือระหว่าง มอ. และ สกว. ในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจสงขลาให้สมดุลและยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป"
          ในการนี้ หอการค้าจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัด และภาควิชาการ โดย นายสมพร สิริโปราณานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาให้ข้อมูลภาพรวมของเศรษฐกิจสงขลาในปัจจุบันว่า
          "จังหวัดสงขลามีปัจจัยขับเคลื่อนหลักทางด้านเศรษฐกิจหลายประการ ได้แก่ การท่องเที่ยว โดยเฉพาะประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ การเติบโตของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ทั้งในเขตจังหวัดและใกล้เคียง เพื่อรองรับการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของคนในสามจังหวัดชายแดนใต้และนักศึกษาที่ย้ายเข้ามาเรียนในพื้นที่ และการเข้ามาของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ ทั้งนี้ จุดแข็งที่สำคัญของสงขลาคือ การท่องเที่ยว การค้า และเอสเอ็มอี โดยเชื่อว่าสามส่วนนี้จะมีส่วนช่วยสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดให้ดำเนินต่อไปได้ยั่งยืน"

 


          ขณะที่ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) ให้ความเห็นต่อทิศทางการพัฒนาสงขลาว่า
          "การพัฒนาจังหวัดสงขลาควรคิดนอกกรอบ ไม่ใช่เพียงคิดแค่สิ่งที่คุ้นเคยคือ เกษตรหรือท่องเที่ยวเท่านั้น สงขลามีศักยภาพด้านอื่นที่สามารถพัฒนาได้อีกมาก โดยเฉพาะประเด็นเรื่องพลังงาน ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของจังหวัดเนื่องจากภายในจังหวัดมีระบบโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานที่มีโรงแยกก๊าซ มีแท่นขุดเจาะน้ำมัน มีท่าเรือน้ำลึก ตู้คอนเทนเนอร์ งานซ่อมบำรุง และมีโรงแยกก๊าซไทย-มาเลเซียที่มีกำลังการผลิต 1,400 เมกะวัตต์ในอำเภอสิงหนคร น่าจะเป็นตัวสะท้อนว่าสงขลาควรเป็นศูนย์กลางเรื่องพลังงาน ทั้งนี้ แผนพัฒนาด้านพลังงานดังกล่าว ทาง อบจ.สงขลา ได้เตรียมการและพร้อมจะนำเสนอแก่คณะรัฐมนตรีสัญจรที่จะมาเยือนจังหวัดสงขลาในปลายเดือนพฤศจิกายน 56 นี้ต่อไปแล้ว"
          สำหรับมุมมองจากทางสถาบันการเงิน ภาคประชาชน และภาควิชาการ ได้ให้ความเห็นไว้หลายประเด็น เช่น ตัวแทนธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ระบุว่า "ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในท้องถิ่นยังมีความอ่อนแอ อันเนื่องมาจากการขาดความสามารถในด้านการตลาด ซึ่งประเด็นส่วนนี้ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เข้มแข็งขึ้นเพื่อสร้างศักยภาพของเอสเอ็มอีสงขลาให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนต่อไป"
          ขณะที่ ตัวแทนจากภาคประชาชน ให้ข้อสังเกตว่า "โจทย์วิจัยควรมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อตอบสนองใคร ระหว่างกลุ่มผู้ได้ประโยชน์กับผู้เสียผลประโยชน์ หรือกลุ่มนายทุนกับกลุ่มประชาชน นอกจากนี้ ยังเสนอว่าในจังหวัดสงขลามีมหาวิทยาลัยในพื้นที่ถึง 5 แห่ง และมีหน่วยงานท้องถิ่น รวมทั้งหอการค้า ควรมีการร่วมมือกันในการทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อชี้นำภาพของการพัฒนาและเติมช่องว่างที่ขาดหายไป โดยจากกลไกความร่วมมือนี้เห็นว่าควรเริ่มต้นที่การทำวิจัยเชิงนโยบายก่อนเป็นอันดับแรก"
          ช่วงท้ายของการประชุมระดมสมอง ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ ผู้ประสานงาน ชุดโครงการการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง สกว. กล่าวสรุปทิศทางการพัฒนาและงานวิจัยในอนาคตว่า จากการประชุมระดมสมองในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดสงขลาทำให้เห็นภาพแนวทางงานวิจัยที่ชัดเจนขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุนทุนวิจัยในช่วง 2 ปีจากนี้ไป (2557-2558)
          โดยในปีแรกน่าจะเริ่มด้วยงานทบทวน ตรวจสอบวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ที่มีอยู่ทั้งสองแผน ทั้งของภาครัฐ และเครือข่ายภาคประชาชน มาสู่การวางแผนพัฒนาและกำหนดตำแหน่งการพัฒนาของจังหวัดจากมุมมองที่รอบด้าน จากนั้นในปีที่สองจะเน้นการลงไปศึกษาในรายละเอียดของประเด็นหรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของสงขลาให้มากขึ้น
          ทั้งนี้ การประชุมระดมสมองดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมความรู้เพื่อสาธารณะในพื้นที่ภาคใต้ หรือ ABC Forum ที่ สกว. และ มอ. ดำเนินงานร่วมกัน เพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการที่มีการใช้ข้อมูลความรู้จากกระบวนการวิจัยเพื่อเป็นฐานในการแลกเปลี่ยนของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชนและวิชาการ ในการตัดสินใจในการกำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ โดยจะมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกเดือนเป็นเวลา 1 ปี และมีการสื่อสารวงกว้างให้ผู้เกี่ยวข้องได้ตัดสินใจร่วมกันผ่านช่องทางสื่อในท้องถิ่นด้วย

 

---

ที่มา : เนชั่นสุดสัปดาห์ฉบับวันที่ 13 - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556

  • newsletter
  • book
    • การเสวนา “ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยพลังจากพื้นที่ : ทิศทางในอนาคต”
    • การพัฒนาพื้นที่และการสร้างความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่นกับอนาคตของประเทศ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
    • ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : โดย นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
  • tools