Print

คอลัมน์ หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน: พัฒนา...ธุรกิจข้าวอินทรีย์

Blog webekm.com the ekm.

Download from BIGTheme.net free full premium templates

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)....ได้เปิดประเด็นให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทำวิจัย “การศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจเกษตรข้าวอินทรีย์ฯ” ...ซึ่ง ผศ.สิทธิชัย หาญสมบัติ อธิการบดีฯรับหน้าเสื่อเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยด้วยตนเองและก่อนจะปฏิบัติการนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้ตั้งประเด็นถามตนเอง เพื่อค้นหาแนวทางและกระบวนการที่ชัดเจนไว้ 3 หัวข้อ....คือ มหาวิทยาลัยจะทำอะไรในเรื่องข้องเกี่ยวกับธุรกิจเกษตรข้าว อินทรีย์ และจะมีบทบาทอย่างไรกับองค์กรท้องถิ่น เครือข่ายเกษตรกรและภาคี


          ท้ายสุดภายใต้ปฏิบัติการเรียนรู้ที่ท้าทายนี้...สกว.กำลังคิดอะไร กับบทบาทของมหาวิทยาลัย อันเป็น สถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น...!!!ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา จึงได้ ยกเอาจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นตัวตั้งในการทำงาน เนื่องจากมีระบบและกลไกของการจัดการข้าวอินทรีย์ที่เข้าสู่การพัฒนาเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว และในกระบวนการสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงได้
          โดยมหาวิทยาลัยฯในฐานะเป็นแกนกลางในการดำเนินงานวิจัย (Research Management Unit : RMU) ซึ่ง การทำงานอยู่นอกเหนือผลประโยชน์ หรือความขัดแย้งโดยทั่วๆไป ได้ทำการ เชื่อมประสานพันธกิจองค์กรท้องถิ่น เครือข่ายเกษตรกรและภาคี ต่อมาจึงได้ขยายการปฏิบัติการ โดยตั้ง หน่วยจัดการความรู้และ วิจัยชุมชน (Tambon Research Management Unit : TRMU) ขึ้นโดย ใช้พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบลเป็นตัวตั้ง โดยมีโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ฯลฯ บูรณาการพันธกิจในการจัดการทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้เกิดรูปธรรมอย่างชัดเจน...!!
          โครงการวิจัยข้าวอินทรีย์ ทำให้เกิดผลสู่การสังเคราะห์เป็นแนวทางดำเนินงานพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม ( Social Responsibility Unit : SBU) เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคภายใต้หลัก การค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade)หรือ...การตลาดเพื่อสังคม
          จากการศึกษาและวิจัยในธุรกิจเพื่อการผลิตข้าวอินทรีย์นี้ ตามแนวคิดของความชอบธรรม (Legitimacy Theory) และความรับผิดชอบ ต่อสังคม (Public Responsibility) นั้น ควรมีการบูรณาการที่เข้มแข็งประสานงานผ่านระบบกลไกและเครือข่าย...อย่างเป็นระบบ
          .....เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ส่งเสริมอาชีพและ เพิ่มรายได้กับเกษตรกรผู้ด้อยโอกาส...!!ดอกสะแบง

---

ที่มา : ไทยรัฐฉบับวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

  • newsletter
  • book
    • การเสวนา “ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยพลังจากพื้นที่ : ทิศทางในอนาคต”
    • การพัฒนาพื้นที่และการสร้างความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่นกับอนาคตของประเทศ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
    • ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : โดย นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
  • tools