Print

ม.พะเยาร่วมสกว.นำวิชาการลงพื้นที่ ตั้งเป้าพัฒนาศักยภาพคน-ความเข้มแข็งชุมชน

Blog webekm.com the ekm.

Download from BIGTheme.net free full premium templates

          ศ.พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) เปิดเผยถึงความร่วมมือระหว่าง มพ. และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ในการผลักดันโครงการ "พัฒนาคณะเพื่อพัฒนาพื้นที่ด้วยวิชาการ" ด้วยการสนับสนุนคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้ริเริ่มและพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ตามศักยภาพของแต่ละคณะ ตามแนวคิดงานวิจัย 1 คณะ 1 โมเดล ว่า มพ.ดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล โดยการนำความรู้ทางวิชาการของแต่ละคณะไปทำงานร่วมพัฒนาแต่ละชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งนับเป็นโครงการสำคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ผลของโครงการจะทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งในระยะยาวจะเกิดผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในจ.พะเยาและจังหวัดใกล้เคียง


          ด้าน ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผอ.ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์ มพ. กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างมพ. และสกว. เริ่มจากการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์ ภารกิจแรกคือการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ และของมหาวิทยาลัย เพื่อดูความพร้อมและความเหมาะสมก่อนลงพื้นที่ทำวิจัย ผ่านการสนับสนุนทุนวิจัยในโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ที่มีอยู่แล้ว ภายใต้ชื่อโครงการ พัฒนาคณะเพื่อพัฒนาพื้นที่ด้วยวิชาการ ในลักษณะทุนวิจัยร่วมกัน เพื่อให้ทุกคณะได้มีส่วนในการทำวิจัยเชิงพื้นที่ และเกิดเป็นกลไกหรือเส้นทางการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะนั้นๆ ต่อไป
          "โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยระหว่าง มพ.และ สกว.มีระยะเวลา 1 ปี (ปีงบประมาณ 2557) โดยมีคณะ/วิทยาลัยจำนวน 12 แห่งได้รับทุน ซึ่งแต่ละคณะจะวิจัยในบริบทพื้นที่ที่แตกต่างกันไปในแต่ละแห่งของจ.พะเยา จากผลการดำเนินการในช่วง 3 เดือนแรก ทำให้เห็นฐานความคิดของการพัฒนาโจทย์วิจัยว่ามาจากไหน มีพัฒนาการอย่างไร รวมทั้งเห็นรูปแบบการทำงานร่วมกันของกลุ่มต่างๆ แม้โจทย์วิจัยที่เกิดขึ้นอาจไม่ได้เกิดจากในพื้นที่ทั้งหมด แต่ได้สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่แต่ละคณะได้ศึกษานั้นมีประโยชน์กับพื้นที่จริงๆ นับเป็นการสร้างวัฒนธรรมการทำงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม" ดร.กิตติกล่าว

--

ที่มา : ข่าวสดฉบับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

  • newsletter
  • book
    • การเสวนา “ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยพลังจากพื้นที่ : ทิศทางในอนาคต”
    • การพัฒนาพื้นที่และการสร้างความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่นกับอนาคตของประเทศ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
    • ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : โดย นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
  • tools