Print

สำนักประสานงาน ชุดโครงการ “การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง” สังกัด สกว. จัดประชุมระดมสมอง“การปฏิรูปการศึกษาเพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21 ของเยาวชนสงขลา" หวังให้ผู้เรียนก้าวสู่อาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ

Blog webekm.com the ekm.

Download from BIGTheme.net free full premium templates

          

       เมื่อวันที่ 26ก.พ.57 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 12 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สำนักประสานงาน ชุดโครงการ “การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง” สังกัด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดประชุมระดมสมอง“การปฏิรูปการศึกษาเพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21 ของเยาวชนสงขลา" โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ หน่วยงานราชการ (เทศบาล/ อบจ.) , ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา , ผู้อำนวยการโรงเรียน จ.สงขลา , ภาคประชาชน (สมาคมผู้ปกครอง/ กรรมการสถานศึกษา) และสื่อมวลชน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ ชุดโครงการ “การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง” สกว. เปิดเผยว่า การศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก มีการให้ความสำคัญกับเครื่องมือเพื่อแสวงหาความรู้มากกว่าเนื้อหาความรู้ ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ทำให้ผู้เรียนสามารถค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งต่างๆมากมายและตลอดเวลาที่ต้องการ ดังนั้น บทบาทของครูอาจารย์ในการสอนจึงเปลี่ยนแปลงไปจากการยืนหน้าชั้น มาเป็นการกระตุ้นและอำนวยความสะดวกในการเรียน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มากที่สุด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องทบทวนและให้ความสำคัญกับการพัฒนา “ครู” และ “หลักสูตร”เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และเพื่อจัดการศึกษาเรียนรู้ในยุคใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 
 
 
โดยสำนักประสานงานการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง จึงจัดการประชุมระดมสมอง ABC-Forum “การปฏิรูปการศึกษาเพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21 ของเยาวชนสงขลา” ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อนำเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นการนำเสนอการดำเนินงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับใช้ในการปฎิรูปการศึกษา และเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการและความร่วมมือระหว่างเครือข่ายนักวิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การบรรยาย เรื่อง “การบูรณาการงานศึกษา เพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21 ของเยาวชนสงขลา” โดย รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ (หัวหน้าโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากบมจ.ธนาคารกสิกรไทย และ สกว.) , การระดมสมอง “การปฎิรูปการศึกษา เพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21 ของเยาวชนสงขลา” โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา , เทศบาลนครสงขลา , เทศบาลนครหาดใหญ่ , สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา , คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ , คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสงขลา , คณะศิลปศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ , ผู้อำนวยการโรงเรียนภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา , สมาคมผู้ปกครอง , กรรมการสถานศึกษา
---
ที่มา : http://thainews.prd.go.th/centerweb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=TNSOC5702260010015   โดยสุธิดา พฤกษ์อุดม / สวท.สงขลา รายงาน