Print

ปรับกลยุทธ์งานวิจัยมหา'ลัยหนุนคณะพัฒนาพื้นที่-ตอบโจทย์ชุมชน

Blog webekm.com the ekm.

Download from BIGTheme.net free full premium templates

        ตามปกติแล้วงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยมักเป็นลักษณะของโครงการที่รับทุนโดยรายบุคคล แต่เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในวงกว้าง และสามารถขับเคลื่อนไปได้ทั้งมหาวิทยาลัย น่าจะเป็นการดี หากเกิดงานวิจัยที่ดำเนินการจากนามของคณะ และงานวิจัยนั้น ๆ มีการทำงานร่วมกับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

          มหาวิทยาลัยพะเยา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงผลักดัน โครงการ "พัฒนาคณะเพื่อพัฒนาพื้นที่ด้วยวิชาการ" เป็นการสนับสนุนคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ริเริ่ม และพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ตามศักยภาพของแต่ละคณะ โดยเริ่มจากการสร้างหน่วยบริหารจัดการงานวิจัยใน ม.พะเยา คือ ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์ หรือ ABCreative : Area-Based Creative


          "ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา" ผู้อำนวยการศูนย์ ABCreative กล่าวว่า เบื้องต้นต้องวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่และของ ม.พะเยา เพื่อดูความพร้อมและความเหมาะสมก่อนลงพื้นที่ทำวิจัย ผ่านการสนับสนุนทุนวิจัยในโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ของ ม.พะเยาที่มีอยู่แล้ว ภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาคณะเพื่อพัฒนาพื้นที่ด้วยวิชาการในลักษณะทุนวิจัยร่วมกัน
          เพื่อให้ทุกคณะมีส่วนในการทำวิจัยเชิงพื้นที่ และเกิดเป็นกลไกหรือเส้นทางการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะ
          โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยระหว่าง ม.พะเยาและ สกว.ข้างต้น มีคณะ/วิทยาลัย 12 แห่งที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยเชิงพื้นที่ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์, วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม, คณะพยาบาลศาสตร์,
          คณะนิติศาสตร์ เป็นต้น แต่ละคณะจะทำการวิจัยในบริบทพื้นที่ที่แตกต่างกันไปในแต่ละแห่งของ จ.พะเยา
          "จากผลการดำเนินการในช่วง 3 เดือนแรก ทำให้เห็นฐานความคิดของการพัฒนาโจทย์วิจัยว่ามาจากไหน มีพัฒนาการอย่างไร รวมทั้งเห็นรูปแบบการทำงานร่วมกันของกลุ่มต่าง ๆ แม้โจทย์วิจัยที่เกิดขึ้นอาจไม่ได้เกิดจากในพื้นที่ทั้งหมด แต่สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่แต่ละคณะทำการศึกษามีประโยชน์กับพื้นที่จริง ๆ นับเป็นการสร้างวัฒนธรรมการทำงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม"
          ทั้งนี้ ผลงานของโครงการ 1 คณะ 1 โมเดลปรากฏผลออกมาบ้างแล้ว อย่างคณะวิทยาศาสตร์ทำวิจัยเรื่อง "วิทยาศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนใน ต.จุน จ.พะเยา" อันมีโจทย์วิจัยมาจากปัญหาการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ ซึ่งคณะวิจัยได้ทำการศึกษาปริมาณของน้ำที่มีอยู่ว่าเพียงพอหรือไม่ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
          คำนวณ และศึกษาผลกระทบต่อความเป็นอยู่ สุขภาวะ และการเพาะปลูกของคนในชุมชน รวมถึงยังได้มีการทำแผนที่การใช้น้ำใน อ.จุนด้วย
          ขณะนี้ทีมวิจัยได้ร่วมกับ อบต.จุน จัดตั้ง คณะกรรมการแหล่งน้ำ โดยเน้นตัวแทนที่เป็นคนในชุมชนพื้นที่ที่น้ำไหลผ่าน ซึ่งในการดำเนินของคณะกรรมการชุดดังกล่าวจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ทีมวิจัยจึงมองถึงการต่อยอดงานวิจัยในอนาคตที่จะพัฒนาแหล่งน้ำใน อ.จุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดทุนหมุนเวียนใช้จ่าย และเพิ่มรายได้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่ง
          เป็นการแสดงให้เห็นว่า โครงการนี้ทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน โดยในระยะยาวอาจก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนทั้งใน จ.พะเยาและจังหวัดใกล้เคียง และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็สืบเนื่องมาจากการที่คณะ/วิทยาลัยนำเรื่องวิชาการหรืองานวิจัยเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนนั่นเอง

---

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 13 - 16 มีนาคม พ.ศ. 2557

  • newsletter
  • book
    • การเสวนา “ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยพลังจากพื้นที่ : ทิศทางในอนาคต”
    • การพัฒนาพื้นที่และการสร้างความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่นกับอนาคตของประเทศ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
    • ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : โดย นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
  • tools