Print

สกว.ผนึกทหารสร้างพลังงานทดแทน

Blog webekm.com the ekm.

Download from BIGTheme.net free full premium templates

         

               เชียงใหม่ : พ.อ.บุญยืน อินกว่าง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 7 ในฐานะนักวิจัยและคณะทำงานเครือข่ายวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนบน กล่าวว่า ความ ร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และหน่วยงานกองทัพบกมีจุดเริ่มต้นมาจากเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้ดำเนินโครงการพัฒนาพลังงานทดแทน เพื่อความมั่นคงและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ แนวตะเข็บชายแดนไทย-พม่า ให้ มีการพัฒนาพลังงานทดแทนใช้ในฐานปฏิบัติการทหาร เพื่อเป็นพลังงานเสริมสำหรับการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการพัฒนาพลังงานทดแทนให้แสงสว่างกับหมู่บ้านในเขตป่าอนุรักษ์ชายแดน


          ทั้งนี้ ระบบที่พัฒนาขึ้นเป็น อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กต้น ทุนต่ำ ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และง่ายต่อการบำรุงรักษา ปัจจุบันมีระบบที่พัฒนาขึ้นทั้งสิ้น 3 ระบบ ได้แก่ 1.พลังงานจากแสง แดด พบว่ามีสัดส่วนกำลังการผลิต 800 วัตต์ต่อวัน 2.พลังงานลม กำลังการผลิต 200 วัตต์ต่อชั่วโมง และ 3.พลังงานน้ำ มีกำลังการผลิต 2,000 วัตต์ต่อวัน
          ด้าน พล.อ.ธนยศ พริ้งทองฟู ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการพล เรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ให้ความเห็นต่อการทำงานของโครงการว่า เทคโนโลยีที่พัฒนา
          ขึ้นจากงานวิจัยนี้อาจเป็นเทคโนโลยีเล็กๆ ราคาไม่แพง แต่สำคัญตรงคุณค่าที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

 

--

ที่มา : โลกวันนี้ฉบับวันที่ 07 เมษายน พ.ศ. 2557

  • newsletter
  • book
    • การเสวนา “ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยพลังจากพื้นที่ : ทิศทางในอนาคต”
    • การพัฒนาพื้นที่และการสร้างความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่นกับอนาคตของประเทศ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
    • ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : โดย นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
  • tools