Print

สกว.จับมือทหารสร้างความร่วมมือพัฒนาพลังงานทดแทนผ่านโครงการวิจัย (คอลัมน์ เกาะข่าวเกษตร)

Blog webekm.com the ekm.

Download from BIGTheme.net free full premium templates

        วันนี้มีเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งมาเสนอ...คือเมื่อประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา บนความร่วมมือระหว่างเครือข่ายวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนบน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานพร้อมคณะ กับพลังทหารของ กองทัพภาคที่ 3  ในพื้นที่ชายแดนและหน่วยงานอนุรักษ์ คือ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ซึ่งได้ดำเนิน โครงการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อความมั่นคงและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงและชุมชนในพื้นที่แนวตะเข็บชายแดนไทย-พม่า ซึ่งมีสภาพทุรกันดารห่างไกลความเจริญ ให้มีการพัฒนาพลังงานทดแทนใช้ในฐานปฏิบัติการทหารเพื่อเป็นพลังงานเสริมสำหรับการติดต่อสื่อสารและให้แสงสว่าง รวมถึงการพัฒนาพลังงานทดแทนให้แสงสว่างกับหมู่บ้านในเขตป่าอนุรักษ์ชายแดน โดยอาศัยหน่วยงานความมั่นคงเป็นผู้ปฏิบัติการร่วมกับชุมชน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและภาคประชาชนในพื้นที่ชายแดนที่จะพัฒนารั้วมีชีวิต (ประชาชนในพื้นที่ชายแดน) ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และช่วยดูแลพื้นที่ชายแดน.....


          ผลงานดังกล่าวได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพิ่มปริมาณสำรองพลังงานไฟฟ้าของฐานปฏิบัติการให้เกิดความได้เปรียบในการนำไปใช้งานทางยุทธการ ตลอดจนขวัญกำลังใจของกำลังพลและชุมชนชายแดน ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นเป็นอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กต้นทุนต่ำที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และง่ายต่อการบำรุงรักษา ปัจจุบันมีระบบที่พัฒนาขึ้นทั้งสิ้น 3 ระบบ ได้แก่ (1) พลังงานจากแสงแดด (2) พลังงานลม  (3) พลังงานน้ำ.....
          จากการดำเนินงานโครงการในมิติด้านพลังงานทดแทน รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา ได้อธิบายถึงข้อค้นพบสำคัญว่า ปัจจัยและแนวทางที่จะนำมาสู่ความสำเร็จในการทำงานวิจัยเชิงพื้นที่ในเรื่องดังกล่าว ได้แก่ การที่ ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ตามบริบท ของพื้นที่ ซึ่งการมีส่วนร่วมดังกล่าวจะเป็นปัจจัยที่นำไปสู่ความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่นำไปให้ นอกจากนี้ การพัฒนาชุมชนในพื้นที่ห่างไกลจำเป็นต้องมีหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการร่วมกับชุมชน และการสร้างความเข้าใจถึงการใช้พลังงานบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ห่างไกลเป็นสิ่งจำเป็นสำคัญของความยั่งยืน.....

---

ที่มา : เดลินิวส์ฉบับวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2557

  • newsletter
  • book
    • การเสวนา “ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยพลังจากพื้นที่ : ทิศทางในอนาคต”
    • การพัฒนาพื้นที่และการสร้างความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่นกับอนาคตของประเทศ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
    • ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : โดย นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
  • tools