Print

อบต.ตะพง ผุดแนวคิดสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ 300 ไร่

Blog webekm.com the ekm.

Download from BIGTheme.net free full premium templates

สกว. จัดระบบสารสนเทศแก้ปัญหา"แล้ง"ซ้ำซาก"อบต."ตะพง"นำร่อง

มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การขาดแคลนน้ำเป็นปัญหาที่สำคัญในภาคเกษตรกรรม สถานการณ์ภัยแล้งปลายปี 2548 อ่างเก็บน้ำทุกแห่งถูกระดมไปช่วยภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง แต่ภาคเกษตรกรรมไม่ค่อยได้รับการเหลียวแลจากภาครัฐ ทำให้เกิด "ศึกแย่งชิงน้ำ"โดยภาครัฐพยายามเชื่อมต่อท่อน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ป้อนให้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมจึงออกมาขัดขวาง

ทำให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เข้ามามีบทบาทในการศึกษาและวิจัยน้ำ วางโครงการระบบสารสนเทศเพื่อจัดการทรัพยากรน้ำเข้าพื้นที่ โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตะพง อ.เมืองจ.ระยอง เป็นต้นแบบนำร่อง เสนอแผนให้จังหวัดและภาครัฐดำเนินการ มีจังหวัดเป็นเจ้าภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ระยอง เป็นแม่ข่าย ในการจัดสรรงบฯช่วยเหลือ อบต.ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

ศ.ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ผอ.สกว. พร้อม รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน.หน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำ ได้ระดมเจ้าหน้าที่และนักวิชาการลงพื้นที่ จ.ระยอง ทำการวิจัยสถานการณ์น้ำในพื้นที่ อบต.ตะพง เนื่องจากสภาพพื้นที่ ต.ตะพง อยู่ติดทะเลและเป็นพื้นที่ปลายน้ำ มีพื้นที่ 5.2 ตร.กม. ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร 70% จากพื้นที่ปลูก 36,000 ไร่ กลับประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก อบต.ตะพง ต้องเสียงบฯค่าน้ำมันรถบรรทุกขนน้ำไปแจกจ่ายปีละ800,000 บาท ทั้งที่ จ.ระยอง มีอ่างเก็บน้ำ สระน้ำรวมทั้งบ่อน้ำจำนวนมาก ฝนก็ตกลงในพื้นที่จำนวนมาก

นายสฤษดิ์ เรี่ยมทอง รองนายก อบต.ตะพงกล่าวว่า พื้นที่รับผิดชอบมีสระน้ำกว่า 700 แห่ง บ่อน้ำอีกจำนวนมาก รวมทั้งฝายกั้นน้ำมากมาย แต่ก็ยังเจอภัยแล้ง ทำให้นายทวีป แสงกระจ่าง นายก อบต.ตะพงแก้ไขปัญหาด้วยการร่วมมือกับชลประทานระยองวางท่อประปาระยะทาง 10 กม. เชื่อมต่อแหล่งน้ำที่ อ.บ้านค่ายในช่วงหน้าฝน สูบน้ำมาเติมเต็มในสระน้ำสาธารณะพร้อมขุดเจาะหาแหล่งน้ำ ซื้อแหล่งน้ำ จัดทำเป็นแหล่งน้ำแห่งใหม่พื้นที่ประมาณ 4 ไร่ รวมทั้งขุดลอกคลอง คือทำทุกรูปแบบ

นายสฤษดิ์กล่าวว่า ขณะนี้ชลประทานระยองมีแนวคิดดึงแหล่งน้ำจากท่ากระสาว ต.บ้านแลง ระยะทาง 8 กม. มาช่วยอีกทางหนึ่ง ประกอบกับ อบต.ตะพง คิดสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่หมู่ 15 บ้านห้วยมะเฟือง พื้นที่ 300 ไร่เศษ แต่ติดปัญหาตรงที่ต้องเวนคืนที่ดิน

นายสฤษดิ์กล่าวอีกว่า หลังคณะของ รศ.ดร.สุจริตลงมาให้ความรู้ วางโครงการระบบสารสนเทศ ติดตั้ง
ระบบจีพีเอส จัดทำบัญชีสระน้ำบ่อน้ำ บ่อบาดาล เป็นการจัดเก็บระบบข้อมูลการใช้น้ำ ทำให้ อบต.ทราบจำนวนสระน้ำ บ่อน้ำ มีปริมาณน้ำเท่าไหร่ ในอนาคต อบต.จะทราบข้อมูลเรื่องน้ำใช้อย่างเป็นระบบ จะทราบว่าสวนไหนต้องการน้ำเท่าไหร่ช่วงภัยแล้ง

รศ.ดร.สุจริตกล่าวว่า ที่ผ่านมาอบจ.ระยอง เสียงบประมาณแก้ภัยแล้งปีละ 20 ล้านบาท หลัง สกว.เข้ามา
ศึกษาวิจัยเรื่องน้ำ จัดทำโครงการระบบสารสนเทศวางแผนน้ำจังหวัดคือ การจัดทำบัญชีและแผนที่น้ำ ทำให้นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง เตรียมจัดทำระบบสารสนเทศทุก อบต. ซึ่งต่อไปนี้ อบต.จะของบประมาณปัญหาภัยแล้ง อบจ.จะทราบข้อมูลอย่างละเอียดว่า อบต.ไหนขาดแคลนน้ำขนาดไหน นอกจากนี้ ได้ทำบัญชีและแผนที่น้ำ โดยนำข้อมูลมาทำระบบประปาหมู่บ้าน ตั้งระบบจีพีเอส ทำให้ทราบว่าท่อประปาอยู่ตรงจุดไหน ท่อแตกชำรุดเกิดขึ้นตรงจุดไหน ทำให้การซ่อมปรับปรุงสะดวกรวดเร็วขึ้น

 

>> ดาวน์โหลด <<

 

  • newsletter
  • book
    • การเสวนา “ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยพลังจากพื้นที่ : ทิศทางในอนาคต”
    • การพัฒนาพื้นที่และการสร้างความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่นกับอนาคตของประเทศ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
    • ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : โดย นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
  • tools