Print

เกี่ยวกับงาน ABC

Blog webekm.com the ekm.

Download from BIGTheme.net free full premium templates

 
 
ABC Research
 
ในแต่ละพื้นที่ มักมีปัญหาเรื่องการบูรณาการความร่วมมือ เนื่องจากมีหลายภาคส่วนที่มีทรัพยากรและจุดแข็งต่างกัน การจะขับเคลื่อนการสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ได้นั้น ต้องสามารถดึงจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาทำงานร่วมกัน โดยมองเป้าหมายร่วมกันให้ได้ โดยเฉพาะจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีทรัพยากร ภาคการผลิต ซึ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ องค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยที่มีอำนาจหน้าที่และทรัพยากรในการจัดการพื้นที่ที่ใกล้ชิดประชาชน และภาควิชาการ ซึ่งมีความรู้ที่ทำให้การพัฒนามีประโยชน์สูงสุดกับประเทศและสังคม การบูรณาการการทำงานของภาคส่วนต่าง ๆ และงบประมาณเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน จะเป็นการสร้างกลไกเชิงพื้นที่ในแนวราบที่สามารถช่วยแก้ปัญหาการทำงานแนวดิ่งของหน่วยงานภาครัฐได้เป็นอย่างดี
 

 

 

แผนภาพที่ 1   Asset ของภาคีพัฒนา (Stakeholders) ในการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาพื้นที่

 

 

 

ABC Research เสนอว่าจะเปลี่ยนปรากฏการณ์นี้ โดยใช้ข้อมูลเชิงระบบ เป็น “เครื่องมือส่งสัญญาณ” ให้ภาคราชการ/องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาคเอกชนได้มาทำความเข้าใจสถานการณ์ร่วมกัน หาทางเลือกร่วมกัน และตัดสินใจปฏิบัติการในแนวทางที่เหมาะสมกับหลาย ๆ ฝ่ายร่วมกัน

 

 
 
งาน ABC มีหลักสำคัญ 4 ข้อ คือ

 

            1. ใช้ “พื้นที่” เป็นตัวร่วม  คือ จังหวัด เพราะมีกลไกบริหารที่ค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้ว มีทรัพยากรในการบริหารไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ กำลังคนชัดเจน ขาดข้อมูลความรู้ ขาดการมีส่วนร่วม ฉะนั้นงาน ABC จึงเน้นการเข้าไปเสริมกลไกการจัดการของภาคี จังหวัด ซึ่งหมายรวมถึงภาครัฐ เอกชน ภาคธุรกิจ ประชาสังคม สถาบันการศึกษา สถาบันความรู้ในด้านวิชาการ

 

 

 

      2. โจทย์วิจัยเป็นปัญหาของจังหวัด หมายความว่าทุกคนเห็นว่าเรื่องนี้ควรจะทำ เป็นโจทย์เชิงพัฒนา ไม่ใช่โจทย์วิจัย คือ ปัญหามีที่มาทางพัฒนา แต่ว่าจะต้องมีกระบวนการบางอย่างมาแปลให้เป็นโจทย์วิจัย การตอบโจทย์ลักษณะนี้ต้องการการบูรณาการงานหลายสาขา ไม่ใช่งานสังคมศาสตร์อย่างเดียว ไม่ใช่งานเศรษฐศาสตร์ หรือเทคโนโลยีอย่างเดียว

 

 

 

            3. กลไกจังหวัดเป็นผู้ร่วมกำหนดโจทย์ และร่วมกำกับการทำด้วย คือ เดินไปด้วยกัน กระบวนการทำงาน ABC  จึงเป็นการพัฒนาบนฐานข้อเท็จจริง ข้อมูล ความรู้ และการมีส่วนร่วม (Collaboration) ตั้งแต่ต้น 

 

 

 

      4. ABC ทำงานบนฐานข้อมูล และข้อเท็จจริง ไม่ใช่ความเห็น หรือความเชื่อ

 

 
 
องค์ประกอบงาน ABC

 

นับจากที่ สกว. เริ่มเปิดงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เมื่อปี 2550 สกว. ได้พบว่านี่เป็นรูปแบบใหม่ของการบริหารจัดการการวิจัยที่ก้าวพ้นการจัดการแบบชุดโครงการ (Program management) ไปสู่การจัดการการวิจัยแบบเน้นพื้นที่ (Area-based management) ที่ต้องจัดวางองค์ประกอบของงานและภาคีภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องที่มีความซับซ้อนกว่าการจัดการการวิจัยทั่วไปมาก

 

 

 

            สกว. ได้แบ่งองค์ประกอบของงานวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาพื้นที่นี้ เป็น 2 ส่วน คือ

 

 

 

            1. การวิจัยเพื่อการสร้างความเข้มแข็งของกลไกพัฒนาพื้นที่  ดำเนินงานภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน พัฒนาสังคมและสุขภาวะ ในช่วงปี 2550-2553 โดยมีพื้นที่ครอบคลุม 17 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ
 
            2. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ช่วยหาคำตอบให้กับปัญหาของคนในพื้นที่  เป็นงานที่ช่วยให้ชุมชนมองเห็นทางเลือกและโอกาสในการจัดการกับปัญหาในบริบทของพื้นที่