Print

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC

Blog webekm.com the ekm.

Download from BIGTheme.net free full premium templates

 

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC
 
abcmoi01
 
 
 
·        ที่มาและความสำคัญของเรื่อง
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนั้นจำเป็นต้องทำควบคู่กันไปทั้งการพัฒนาระดับมหภาคและระดับจุลภาค เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงหลักที่มีหน้าที่โดยตรงในการดูแลความมั่นคงทางชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนซึ่งเป็นฐานรากสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อย่างไรก็ตามในการพัฒนาที่ผ่านมาปัญหาด้านเศรษฐกิจสังคม และความเหลื่อมล้ำในสังคม ยังคงเป็นประเด็นปัญหาสำคัญที่จะต้องดำเนินการแก้ไขซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่าถ้าสามารถพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ และสามารถปรับตัวให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งจะเป็นหนทางต่อการแก้ไขปัญหาและเป็นแรงหนุนต่อการพัฒนาในทุกๆ ด้าน
 
ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสภาพเศรษฐกิจที่ไม่เป็นหนี้สิน และอยู่อย่างพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันสำหรับสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต และเมื่อระดับครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชนซึ่งเป็นฐานรากของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมีความเข้มแข็ง ก็จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมระดับประเทศแข็งแรงด้วย
 
การพัฒนาเชิงพื้นที่หรือใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area-Based Approach) จึงเป็นเป้าหมายและทิศทางหลักในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน   ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการทรัพยากร ความร่วมมือ และความรู้ทางวิชาการจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนภาควิชาการ เพื่อให้สามารถดูแลทุกข์สุขของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาหลายปีที่ผ่านมานั้นเป็นการพัฒนาที่ยึดการทำงานแบบส่วนราชการเป็นตัวตั้ง (Function-Based Approach) กล่าวคือการยึดภารกิจของกรมและหน่วยงานเป็นตัวตั้ง ทำให้เกิดการทำงานในลักษณะต่างคนต่างทำ เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อนอย่างไม่มีประสิทธิภาพและไม่สามารถเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกันได้ ดังนั้นผลลัพธ์หรือบริหารที่ให้ประชาชนอาจจะไม่ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง ดังนั้นถ้าสามารถพัฒนาพื้นที่โดยใช้ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นตัวตั้ง ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้นำไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้เป็นทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังสามารถส่งมอบบริการภาครัฐได้ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับครัวเรือน หมู่บ้านชุมชน
 
            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้ความสนใจกับการพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง และสนใจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการและเครื่องมือในการเชื่อมความร่วมมือภาครัฐ ภาคประชาชน และภาควิชาการ จึงได้เริ่มทำการทดลองวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550  บทเรียนจากการทดลองวิจัยเชิงปฏิบัติการของ สกว. ใน 17 จังหวัดได้พิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถสร้างกระบวนการที่เชื่อมความร่วมมือภาครัฐ ภาคประชาชน และภาควิชาการที่ทำให้เกิดระบบบูรณาการความร่วมมือในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง และส่งผลที่เป็นรูปธรรมถึงระดับที่ครัวเรือนสามารถปลดหนี้ได้ มีรูปแบบและเครื่องมือที่น่าจะสามารถนำมาขยายผลเพื่อให้ผู้บริหารจังหวัดสามารถทำภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ได้อย่างแท้จริง

 

 

"บำบัด ทุกข์ บำรุงสุข" เป็นปณิธานที่สะท้อนบทบาทหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยมาตั้งแต่เริ่มสถาปนา กระทรวง ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกหน่วยต่างถือเป็นภารกิจสำคัญ เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป วิธีบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ย่อมเปลี่ยนไป ในยุคสมัยนี้ก็จำเป็นต้องใช้การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ ดังนั้น ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายพระนาย สุวรรณรัฐ) โดยความร่วมมือในการสนับสนุนทางวิชาการจาก สกว. จึงให้มีการดำเนิน "โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC (Area based collaborative Research)" ในพื้นที่ 76 จังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ โดยใช้แนวคิดพื้นที่เป็นตัวตั้ง ทั้งนี้ การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ  ABC นี้ กระทรวงมหาดไทยถือเป็นงานยุทธศาสตร์ของกระทรวงในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ โดยบัญชีครัวเรือนจะเป็นจุดเริ่มต้นให้ครัวเรือนยากจนตระหนักถึงปัญหา สาเหตุของปัญหาความยากจน และวิเคราะห์หาทางออกให้พ้นความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ พัฒนาและแก้ไขปัญหาของตนเอง ตั้งแต่ระดับครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล อำเภอ และจังหวัด  2. เพื่อสนับสนุนการบูรณาการและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ โดยใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือในการกำหนดเป้าหมายแผนงานและโครงการเพื่อการ พัฒนา โดยร่วมมือกับเครือข่ายวิชาการของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 3. เพื่อบูรณาการภารกิจของส่วนราชการต่าง ๆ ในกระทรวงมหาดไทยและบูรณาการทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่อันจะนำไปสู่การบำบัด ทุกข์ บำรุงสุข ของประชาชน

 

 

                แนวทางการการบูรณาการการทำงานของโครงการ

เรื่องแรกเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยราชการประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมการพัฒนาชุมชน โดยความร่วมมือเชิงวิชาการของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ในส่วนภูมิภาคให้มีทีมงานบูรณาการระดับจังหวัด โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด 1 คนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย และคัดเลือกบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถในการประสานความร่วมมือกับภาคี ต่างๆ ในวงกว้างได้ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาติดตามงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ สำหรับทีมงานระดับตำบลและหมู่บ้านก็ให้มีการบูรณาการบุคลากรจากหลายภาคส่วน ร่วมเป็นคณะทำงานเช่นกัน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครของหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น
 
เรื่องที่สอง  เป็นการบูรณาการเครื่องมือ โดยให้ใช้บัญชีครัวเรือน แผนชุมชน เวทีประชาคม รวมทั้ง คณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  นอก จากนี้ยังบูรณาการกระบวนการบริหารการพัฒนาทั้งระดับตำบล อำเภอ และจังหวัดให้เป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างตรงจุดอีกด้วย
 
เรื่องที่สามเป็นการบูรณาการแนวคิดในการพัฒนาหลายแนวคิดเข้าด้วยกัน ประกอบด้วยแนวคิดการบริหารการพัฒนาแบบล่างขึ้นบน การพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาเพื่อประชาชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การพัฒนาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การแก้ไขปัญหาความยากจน รวมทั้งการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
 
ความก้าวหน้าหน้าในการดำเนินงาน 
  • การดำเนินงานของหน่วยงานส่วนกลาง
    -  การตั้งทีมบูรณาการส่วนกลาง 
 กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้ตั้งทีมบูรณาการส่วนกลางซึ่งทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับทีมงานของจังหวัด ประกอบด้วยกรมการปกครอง กรมพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสกว.จะเข้ามาร่วมในการสนับสนุนด้านวิชาการต่างๆ โดยจะมีการลงพื้นที่ไปติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการเป็นระยะ ๆ ต่อไป ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยโดยปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 170/2555 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2555 เรื่องการแต่งตั้งทีมบูรณาการและคณะทำงานสนับสนุนโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบ ABC โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานคณะทำงาน โดยทีมบูรณาการและคณะทำงานชุดนี้ ทำหน้าที่
 
            1) กำหนดทิศทางการออกแบบการดำเนินงานในพื้นที่ รวมทั้งกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อหนุนเสริมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบ ABC
            2)   สนับสนุน กระตุ้น หนุนเสริมให้เกิดการพัฒนาและดำเนินโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ  ABC ในทุกจังหวัดให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ
            3) สนับสนุนกระบวนการเชื่อมโยงและบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมความรู้ พัฒนาคู่มือ และเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการทำงานของจังหวัด
            4) ติดตาม ประเมินผลและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาโครงการในแต่ละจังหวัด
            5) ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่แนวทางการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง และการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน 
 
    - การประชุมชี้แจงโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบ ABC เป็นรายภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจง “โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบ ABC” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในระดับพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานโครงการและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ต่อไป โดยได้ขอการสนับสนุนทางวิชาการ (วิทยากร เอกสาร สื่อประกอบการชี้แจง) จาก สกว.   ทั้งนี้ กำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบ ABC เป็นรายภาค ดังนี้
            ภาคเหนือ   วันที่ 18 เมษายน 2555 ที่โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก
            ภาคใต้     วันที่ 23 เมษายน 2555 ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่
            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่  1 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
            ภาคกลาง วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ
 
 
    - การกำหนดแนวทางในการดำเนินการของจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อสั่งการไปยังจังหวัดทุกจังหวัดให้จัดทำโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC ในระดับจังหวัดขึ้น โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายอย่างน้อยอำเภอละ 1 ตำบล โดยให้จังหวัดตั้งงบประมาณจากงบบริหารจังหวัด และให้คัดเลือกทีมงานของจังหวัด ที่เป็นคนที่มุ่งมั่น มีความเอาใจใส่และจริงจังที่จะเกาะติดการดำเนินงานโครงการนี้โดยไม่จำเป็นต้องคัดเลือกตามตำแหน่ง และส่งข้อเสนอโครงการเข้ามายังกระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้ในการติดตามการขับเคลื่อนงานของจังหวัดต่อไป ปัจจุบันมีโครงการที่จังหวัดส่งมายังสำนักประสานยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัด เลขานุการ กรรมการบูรณาการกลางโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC จำนวนกว่า 60 จังหวัด และได้มีการประเมินคุณภาพโครงการโดยมี ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย และดร.ขนิฎฐา กาญจนรังษีนนท์ กรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้ประเมิน พร้อมคัดเลือกโครงการที่เป็นตัวอย่างที่ส่งข้อมูลครบถ้วนและมีความคิดริเริ่มในการทำงานจำนวน 13 โครงการเพื่อเผยแพร่ให้จังหวัดที่สนใจผ่านกลไกกระทรวงมหาดไทย และ website สกว. http://abc.trf.or.th  สำหรับจังหวัดที่ยังไม่ส่งโครงการจะมีหนังสือแจ้งย้ำไปยังจังหวัด และให้ฝ่ายเลขานุการทีมบูรณาการกลางจะรวบรวมข้อมูลโครงการส่งให้ผู้ตรวจฯ เพื่อใช้ในการเป็นข้อมูลในการตรวจติดตามโครงการต่อไป
 
 
    - การสนับสนุนการพัฒนาพัฒนาทีมงานจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการทำงานของกรมการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเห็นว่า "พัฒนากร" เป็นผู้ที่มีความเข้าใจในการสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการมีส่วน ร่วมของประชาชน รวมทั้งมีทักษะในการทำงานกับประชาชนในหมู่บ้านตำบลเป็นอย่างดี จึงมอบหมายให้ทำภารกิจตั้งต้น กล่าวคือ การทำความเข้าใจกับคณะทำงานระดับหมู่บ้าน/ตำบล และประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือน ซึ่งเจ้าของครัวเรือนจะต้องเป็นผู้บันทึกและจัดเก็บรายการ รายรับ-รายจ่ายเอง แล้วรวบรวมไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกลงโปรแกรมประมวลผล หลังจากนั้นก็มีหน้าที่ร่วมกับกรรมการหมู่บ้านและองค์กรประชาชน จัดเวที เรียนรู้ร่วมกันในระดับหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหา ไปจนถึง การเรียนรู้เพื่อค้นหาทางเลือกในการแก้ปัญหา ทั้งในส่วนที่ครัวเรือนดำเนินการเอง ทำร่วมกันเป็นกลุ่ม ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมด้วย และที่จะให้ส่วนราชการช่วย ข้อเสนอเหล่านี้จะถูกประมวลขึ้นเป็นแผนชุมชน ส่งต่อไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดตามลำดับ
 
เพื่อสร้างทีมงานระดับหมู่บ้าน/ตำบลในการทำภารกิจตั้งต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมการพัฒนาชุมชนจึงจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง วิทยากรกระบวนการจัดการเรียนรู้ของชุมชนให้กับจังหวัดต่างๆ จังหวัดละ 3 คน รวม 228 คน ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
 
 
    - จัดตั้งระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ทีมบูรณาการกลาง เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555ให้ใช้กลไกการตรวจราชการ โดยสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกลไกในการติดตามประเมินผลโครงการ และสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการสัมมนาองค์ความรู้ "โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบ ABC" ของกระทรวงมหาดไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยมีความรู้และเข้าใจ แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบ ABC   จึงได้เรียนเชิญ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อำนวยการ สกว. เป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ด้วยการวิจัย และให้ข้อเสนอแนะประเด็นการตรวจติดตามโครงการของทีมผู้ตรวจราชการ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 และมีข้อสรุปดังนี้
 
1.      แนวทางการตรวจติดตามโดยทีมงานผู้ตรวจเน้นการตรวจเพื่อสนับสนุนการทำงานของทีมงานจังหวัด เพื่อสะท้อนความก้าวหน้า  ปัญหาอุปสรรค  ข้อสังเกตต่อกระบวนการทำงาน ตลอดจนช่วยในการเลือกกรณีตัวอย่างการทำงานที่ดีมานำเสนอ (อาทิ การทำงานของกลุ่มชาวบ้าน. อปท. หน่วยงาน) เพื่อนำเสนอในการจัดเวทีรายงานความก้าวหน้าโครงการในเดือนสิงหาคม 2555
 
2.      ประเด็นการตรวจติดตามโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข 5 เรื่อง
(1)   การจัดกลไก ตัวอย่างประเด็น ได้แก่ องค์ประกอบของกลไกครบ/หลากหลาย ชาวบ้านเข้ามาร่วมอย่าง active    มีกระบวนการสร้างความเข้าใจร่วมของทีมงานหรือไม่ มากน้อยเพียงใด การจัดทีมตำบลทีม อปท.มาร่วมหรือไม่
(2)   การทำข้อมูลบัญชีครัวเรือน ทำไปแล้วแค่ไหน ได้กลับมาแค่ไหน ความเข้าใจวิทยากรกระบวนการ ชาวบ้าน ทีมบันทึกข้อมูล พิมพ์แบบใช้แบบที่ไหนใครพิมพ์ให้
(3)    การจัดการเรียนรู้ ใครทำ ทำอย่างไร คุณภาพจัดเวที ชุมชนเรียนรู้อะไร เอาความรู้มาจากใคร (บัญชีเห็นปัญหา สาเหตุ) แต่ทางเลือกมาจากไหน ใคร งบจัดมากน้อยแค่ไหน (เพื่อชี้ว่าจัดเวทีใช้เงินเท่าไหร่)
(4)    แผนชุมชน มาจากข้อมูลหรือเปล่า ใช้ข้อมูลเข้มข้นในการทำหรือไม่ คาบเวลาในการทำแผนชุมชนกับการเชื่อมโยงงบประมาณ
(5)   การบูรณาการทรัพยากร แผนชุมชนได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่น และส่วนราชการในสัดส่วนเท่าไหร่ของงบลงทุน ต่อจำนวนโครงการ เชื่อมโยงแผนระดับสูง
 
 
นอกจากนี้ควรให้จังหวัดสะท้อนความเห็นเกี่ยวกับการตั้งตัวชี้วัดอะไรที่จังหวัดเห็นว่าน่าจะวัด ซึ่งส่วนนี้มีข้อเสนอให้สำนักผู้ตรวจประมวลตัวชี้วัดที่มีของกระทรวง กรม เพื่อสอบทานกับข้อเสนอของทีมงานจังหวัด เพื่อให้ได้กระบวนการปรับและบูรณาการตัวชี้วัดของหน่วยงานในกระทรวงมหาดไทยด้วย
 
 
    - ด้านการสนับสนุนทางวิชาการผ่านการสนับสนุนการวิจัยโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
               สกว. ได้ให้การสนับสนุนโครงการวิจัย 2 โครงการ ดังนี้
1. การปรับปรุงแบบบันทึกบัญชีรับจ่ายครัวเรือนและโปรแกรมประมวลผลบัญชีรับจ่ายครัวเรือน โดย ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะเวลาดำเนินงาน 3 เดือน (15 มีนาคม-14 มิถุนายน 2555)  ปัจจุบันได้ปรับแบบบันทึกบัญชีพร้อมคู่มือ ส่งมอบให้ทีมบูรณาการและคณะทำงานสนับสนุนโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบ ABC ส่วนกลางไปดำเนินการส่งมอบให้ทีมงานจังหวัดผ่านช่องทางของกระทรวงมหาดไทย สำหรับโปรแกรมบันทึกและประมวลผล ปัจจุบันพัฒนาระบบงานระดับตำบลพร้อมคู่มือเกือบสมบูรณ์แล้ว น่าจะพร้อมส่งมอบภายในเดือนพฤษภาคม 2555   สำหรับการประมวลผลระดับจังหวัด   อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบเชื่อมโยง ทั้งนี้มีประเด็นที่เป็นข้อหารือ คือ จุดจัดการข้อมูลระดับจังหวัดในการรองรับข้อมูลจากพื้นที่เพื่อประมวลผลและรายงาน
2. การติดตามและสังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงจากการดำเนินงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC โดยคุณจาดุร อภิชาตบุตร อดีตหัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี (1 พฤษภาคม 2555- 30 เมษายน 2556) กรอบการทำงานโครงการนี้ เป็นกลไกในการติดตามและทำความเข้าใจต่อทีมงานจังหวัด ประมวลปัญหาอุปสรรคและความริเริ่มของพื้นที่ และให้ข้อเสนอแนะต่อจังหวัดและส่วนกลางในการสนับสนุนและส่งเสริมการขับเคลื่อนโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบ ABC ให้สามารถดำเนินการได้ในระบบปกติ ทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณของจังหวัด การสร้างธรรมาภิบาลจังหวัด และการบูรณาการงานของจังหวัด   
 
โครงการ บำบัด ทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC จะทำให้กระทรวงมหาดไทยแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนบนฐานความรู้ โดยใช้แนวคิดพื้นที่เป็นตัวตั้ง ทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาความยากจนที่เป็นรูปธรรม สามารถลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ ทำให้คนด้อยโอกาส คนที่อยู่ในชนบทห่างไกลมีความสุขขึ้น ตอบสนองปณิธาน "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ได้อย่างแท้จริง
 
 
 
abcmoi03
 
abcmoi04
 
 
 
 
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง