Print

โครงการวิจัย ภายใต้ MOU ระหว่าง งาน ABC สกว.และมหาวิทยาลัยในพื้นที่

Blog webekm.com the ekm.

Download from BIGTheme.net free full premium templates

 

โครงการวิจัย ภายใต้ MOU

ระหว่าง งาน ABC สกว.และมหาวิทยาลัยในพื้นที่

 

กลุ่มที่ 1การพัฒนาระบบการทำงานร่วมกับ สกว.   ปัจจุบันมีการดำเนินงานร่วมกับ 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

 มหาวิทยาลัย/ชื่อโครงการ

โครงการภายใต้การประสานงานของ MOU

 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการสปง.วิจัยเชิงพื้นที่ ภาคเหนือตอนล่าง

(รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย)

RDC55A0002

มค.56-เมย.57

1.    Mobile technology for tourism in Phitsanulok โดย Dr.Antony Harfield

2.    Mobiletechnologyforprimary school education in Phitsanulok โดย ดร.รัชฎา วิริยะพงศ์

3.    การใช้สารสกัดพืชสมุนไพรสำหรับฆ่าเชื้อในอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุ์กล้วยเพื่อลดต้นทุนในการผลิต (ดร.สิริลักษณ์ ชัยจำรัส)

4.    การพัฒนาชุมชนเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงวัย กรณีศึกษา ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (รศ.ดร. อรทัย  ตั้งวรสิทธิชัย)

5.    การกำหนดภาพลักษณ์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกแบบมีส่วนร่วม (ศิริเพ็ญ ดาบเพชร)

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

ความร่วมมือเพื่อพัฒนานักวิจัยและการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำปาง

(ผศ.จำลอง คำบุญชู)

1 ธค.54-30 พย.56 RDG55A0001

1.   การจัดการความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกาในขังหวัดลำปาง โดย อ.สมชาย เมืองมูล คณะครุศาสตร์ และทีม งบประมาณ 95,000 บาท

2.   การศึกษาความต้องการแรงงานของภาคการผลิตในจังหวัดลำปาง และภาวการณ์มีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปาง โดย อ.เนตรดาว โทธรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ และทีม งบประมาณ 80,000 บาท

3.   ศักยภาพและกลยุทธ์ด้านระบบการบริหารจัดการของโรงงานเซรามิกขนาดเล็กในการเตรียมความพร้อมเพื่อการดำรงอยู่อย่างยั่งยืน โดย อ.อดุลย์ ทรายตัน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และทีม งบประมาณ 75,000 บาท

4.   การศึกษาระบบการผลิตพืชสมุนไพรของศูนย์พัฒนาวัตถุดิบและสมุนไพรจังหวัดลำปาง (โรงพยาบาลแจ้ห่ม) เพื่อนำไปสู่กลไกทางด้านการตลาดในจังหวัดลำปาง โดย อ.วิไลลักษณ์ พรมเสน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และทีม งบประมาณ 95,000 บาท

5.   การศึกษาความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อสถานการณ์อุทกภัย อำเภอเมืองลำปาง โดย อ.อภิศักดิ์ จักรบุตร คณะวิทยาศาสตร์ งบประมาณ 100,000 บาท

 

6.   ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่มีผลต่อการเกิดน้ำท่วมในเขตผังเมืองรวมลำปาง จังหวัดลำปาง โดย อ.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และทีม งบประมาณ 100,000 บาท

 

 

 

มหาวิทยาลัยพะเยา

เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์ฯ

(ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา)

15 กย.54-14 กย. 57

RDG54O0012

 

1.    การวิเคราะห์พื้นที่สาธารณะริมกว๊านพะเยาเพื่อการพัฒนาในเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืนของสุขภาวะของชุมชนและกายภาพเมือง โดย นางสาวธีรเนตร  เทียนถาวร นางสาวสาวิตรี  นุกูล และนางสาวภัคธิมา  วรศิริ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ งบประมาณ 100,000 บาท (1 กค.55-30 มิย.56)

2.    การพัฒนาศักยภาพการแพทย์แผนไทยของชุมชน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดย นางสาวอัจฉรา  อินต๊ะสุวรรณ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก้วและนายแก้ว  เผ่าเครื่องงบประมาณ 97,700 บาท (1 กค.55-30 มิย.56)

3.    โฮงเฮียนผู้สูงอายุพะเยา: นวัตกรรมการเสริมสร้างสมาธิและความทรงจ าด้วย ธรรมชาติ+ดนตรี+และศิลปะบำบัด โดย ผศ.ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ และนายพัฒนา สุขเกษม งบประมาณ 100,000 บาท  (1 กค.55-30 มิย.56)

4.    พฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดของประชาชน อ าเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา โดย อ.ดร.สัณหวัชไชยวงศ์ คณะแพทย์ศาสตร์ งบประมาณ 75,000 บาท (1 กค.55-30 มิย.56)

5.    การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ สุขภาพทางเพศ และการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในเด็กวัยรุ่น โดย อ.ศศินันท์  พันธ์สุวรรณ  คณะพยาบาทศาสตร์ งบประมาณ 75,000 บาท (1 กค.55-30 มิย.56)

6.    สหเวชศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดย อ.ทนพญ.หนึ่งฤทัย นิ่มนุช คณะสหเวชศาสตร์ งบประมาณ 150,000 บาท (1 กค.55-30 มิย.56)

7.    การจัดทำหลักสูตรโรงเรียนต้นน้ำเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน้ำชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น:กรณีศึกษาลุ่มน้ำยมตอนบน โดย อ.สิริวัฒน์  บุญชัยศรี งบประมาณ 100,000 บาท (1 กค.55-30 มิย.56)

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

(ผศ.วสุ  อมฤตสุทธิ์)

RDG55A0004

กพ.54-มค.57

1.    รูปแบบการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน โดย นางสาววรางคณา บุตรศรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 40,000.00

2.    การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดย นางเพชรรัตน์ เอิบบุญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 100,000.00

3.    การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อปรสิตในเชิงพื้นที่ โดย นางสาวจิตติยวดี ศรีภา วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี 100,000.00

4.    การศึกษาแนวทางการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิยม จันทร์นวล วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี 100,000.00

5.    การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่เกิดการระบาดเชื้อเลปโตสไปร่าในหนูนาในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเลปโตสไปโรซีส จังหวัดอุบลราชธานี โดย ผศ.จารุวรรณ วงบุตดี วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี 100,000.00

6.    การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนที่อาศัยรอบๆเขื่อนสิรินธรและเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี โดย  ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 100,000

7.    การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชานี โดย นางสาวกฤษณา วุฒิสินธ์ วิทยาลัยสารณสุขสิริธร จ.อุบลราชธานี 100,000

8.    การศึกษาประสิทธิผลรูปแบบบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลสำหรับเขตพื้นที่บริการศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี โดย นางสาวสุพัตรา ขจัดโรคา วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี 100,000

9.    การพัฒนาระบบสารสนเทศพัฒนาการเด็กเล็ก โดย นายสราญ ปริสุทธิกุล คณะเกษตรศาสตร์ม.อุบลราชธานี 100,000

10.  การประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อภัยแล้งระดับจังหวัดและผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตร :กรณีศึกษาจังหวัด โดย อุบลราชธานี นายสุรจิต ภูภักดิ์ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 100,000

 

 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาแบบสร้างสรรค์

ผศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส

RDG55A0002

1 มค.2555 ถึง 31 ธค. 2556

 

 

 

1.    การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มและพัฒนาระบบเตือนภัย พื้นที่จังหวัดสงขลา โดย รศ. ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

2.    การพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะวิกฤตสุขภาพจิต และการเยียวยาทางจิตใจ ของผู้ประสบอุทกภัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย ดร.วินีกาญจน์ คงสุวรรณ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์

3.    การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารยังชีพสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดสงขลา โดย ผศ.ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

4.    ต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลพิบัติภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำอู่ตะเภาโดยใช้ Google Map โดย อาจารย์เทิดทูน ดำรงค์ฤทธามาตย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์


 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ระหว่าง มวล. และ สกว.ภายใต้บันทึกข้อตกลงการพัฒนางานวิจัย และการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

(รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถติย์กุล)

RDG55A0005

1 กพ.2555 ถึง 31 มค.2557

1.     โครงการวิจัยเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาระบบการจัดบริการสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเมื่อเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติของเครือข่ายบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ดร. ศศิธร ธนะภพ สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์

2.     การศึกษาสภาพปัญหาและการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ได้รับภัยพิบัติ ต้นน้ำคลองท่าทน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ดร. โอภาส ตันติฐากูร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

3.     การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดินโคลนถล่มในพื้นที่ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย พล..ดร. นพรัตน์ เศรษฐกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

4.     การศึกษาแนวทางการบรรเทาอุทกภัยและการพยากรณ์น้ำหลาก อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ดร. ปกรณ์ ดิษฐกิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

5.     รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เมื่อเกิดภัยพิบัติ: บ้านห้วยพาน ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ผศ.ดร. ลัดดา เถียมวงศ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์


 

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์-1

ศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจเกษตร:มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์กับเครือข่ายเกษตรกรองค์กรท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

(ผศ.ดร.สิทธิชัย หาญสมบัติ)

RDG54O0001 (มค.54-ธค.56)

1.     โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจเกษตร:การจัดการแผนธุรกิจ ข้าวอินทรีย์ ตำบลวังกะพี้ โดย อ.ธิดารัตน์ เหมือนเดชา คณะวิทยาการจัดการ

2.     โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจเกษตร:การจัดการแผนธุรกิจข้าวอินทรีย์ ตำบลคมรุม (บ้านคอลงกล้วย) โดย ผศ.ดร.อิราวัฒน์ ชมระกา คณะวิทยาการจัดการ

3.     โครงการศึกาและพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจเกษตร:การจัดการแผนธุรกิจข้าวอินทรีย์ตำบลวังดิน โดย อ.สินีนาถ วิกรมประสิทธิ คณะวิทยาการจัดการ

4.     รูปแบบการสื่อสารการตลาดเพื่อกำหนดตำแหน่งครองใจผู้บริโภคข้าวอินทรีย์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดย อ.ดร.เบญจวรรณ สุจริต และทีม คณะวิทยาการจัดการ

5.     การประยุกต์หลักการเกเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวด้วยรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโบยรแบบมีส่วนร่วมในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดย อ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์และทีม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6.     การพัฒนาเทคโนโลยีเครือยโรยดินสู่การมช้ประโยชน์เชิงสาธารณะผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยรูปแบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม โดย อ.ไพโรจน์ ระเที่ยง และทีม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7.     การจัดการเทคโนโลยีเครื่องหยอดเมล็ดข้าวนาน้ำตมสู่การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยรูปแบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาศักยภาพของชาวนาเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดย อ.ไพโรจน์ ระเที่ยง และทีม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทุน สกอ.)

8.     การศึกษาความเหมาะสมในการสร้างเครื่องบีบอัดน้ำมันรำข้าวเพื่อเกษตรกร กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย อ.วีระพล คงนุ่น และทีม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

9.     การออกแบบและพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดข้าวสำหรับการเพาะต้นกล้านาโยนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม โดย อ.สารัลย์ กระจง และทีม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10.  การพัฒนาเครื่องบดดินสำหรับการเพาะต้นกล้าข้าวนาโยนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดย อ.ธนภูมิ เฟื่องเพียร และทีม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

11.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อศึกษาเส้นทางการค้าข้าวอินทรีย์ของชุมชนท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์สู่ตลาดจังหวัดใกล้เคียง โดย อ.รัชดา คำจริง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

12.  การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศออนไลน์เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ระดับแปลงของชุมชนท้องถิ่น (ระยะที่ 1):ตำบลวังกะพี้ ตำบลคอรุม โดย อ.ครรชิต พิระภาคและทีม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

13.  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรข้าวอินทรีย์ของชุมชนท้องถิ่นฯ โดย อ.ภานุวัฒน์ ขันจา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

14.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์โต๊กข้าวอินทรีย์กึ่งสำเร็จรูป โดย อ.ดรุณี มูลโรจน์และทีม คณะเกษตรศาสตร์

15.  การพัฒนาระบบการจัดการคุรภาพการผลิตเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานข้าวอินทรีย์ฯ โดย อ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนามและทีม คณะเกษตรศาสตร์

16.  การศึกษาสถานการณ์ปัยหาและศักยภาพของกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ฯ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและสร้างเครือข่าย โดย อ.ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17.  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ฯ โดย อ.จันทิมา ปกครอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18.  การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นข้าวอินทรีย์ โดย อ.ดร.สุภาภรณ์ จับจ่าย คณะครุศาสตร์

19.  การพัฒนาหลักสูตรข้าวอินทรีย์ฯ โดย อ.จริยา พิชัยคำ คณะครุศาสตร์

20.  การวิเคราะห์คุณภาพข้าวอินทรีย์เครือข่ายจังหวัดฯ เชิงพาณิชย์ทางด้านกายภาพ เคมีและชีวภาพ ก่อนและหลังการแปรรูป โดย อ.ดร.จิราภรณ์ นิคมทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน สกอ.)

21.  ระบบสารสนเทศการพัฒนาธุรกิจการเกษตรฯ โดย อ.อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล และทีม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 

 

 

  

กลุ่มที่ 2 การสนับสนุนทางวิชาการในการดำเนินงานของหน่วยจัดการงานวิจัยในการพัฒนางานวิจัยรับใช้พื้นที่ที่มีคุณภาพ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณวิจัยของมหาวิทยาลัยเองหรืองบภายนอก  เป็นการดำเนินงานในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎที่ สกว. มีทุนการทำงานอย่างต่อเนื่อง รวม 4+1 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

 

 มหาวิทยาลัย/ชื่อโครงการ

โครงการภายใต้การประสานงานของ MOU

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์-2

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งหน่วยจัดการความรู้และวิจัยชุมชน (TRMU) สู่การแก้ไขปัญหาหนี้สิน จังหวัดอุตรดิตถ์

(ดร.ธนวัฒน์ จอมประเสิรฐ)

RDC55A0004

1 มิย.55-31 พค.56

ภายใต้การประสานงานของ ผศ.พัชรินทร์

1.    การพัฒนาระบบฐานข้อมูลข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ออนไลน์ กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ต.หาดสองแคว อ.ตรอน  จ.อุตรดิตถ์ โดย อ.รัตนา ขาวมีศรีและทีม จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.    การสกัดและวิเคราะห์สารสำคัญในน้ำมันที่ได้จากเมล็ดข้าว ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โดย ผศ.ดร.พรทิพพา พิญญาพงษ์ และทีม จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.    การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินปรับใช้ในการผลิตพืชผักปลอดภัย กลุ่มเกษตรกร ต. หาดกรวด อ. เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดย ดร.พัฒนา สมนิยาม และทีม จากคณะเกษตรศาสตร์   

4.    การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์ใช้เองในชุมชนเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวอินทรีย์ในชุมชน กลุ่มเกษตรกร ต. หาดกรวด อ. เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดย นางสาววราภรณ์ ภู่ภักดีพันธ์ และทีม จากคณะเกษตรศาสตร์    

5.    รูปแบบการแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหมู่บ้านชำป่าหวาย ตำบลชัยจุมพล   อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย ดร. ยุพิน   เถื่อนศรี จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      

6.    แนวทางการสร้างรายได้ของประชาชนจากการบริหารจัดการขยะในชุมชนเทศบาลตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย อาจารย์สุพิน  ใจแก้ว จากคณะครุศาสตร์

7.    รูปแบบการจัดการกองทุนชุมชนที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลงิ้วงาม กองทุนชุมชน หมู่ที่ 13 ตำบลงิ้วงาม อ.เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย ดร.พนินทร์ เครือไทย จากวิทยาลัยนานาชาติ

8.    รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน:กรณีศึกษาตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ บ้านไฮ่ฮ้า และ บ้านปางต้นผึ้ง ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอ เมือง โดย อ.สงกรานต์ ถุงแก้ว จากวิทยาลัยนานาชาติ

9.    โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการการผลิตถ่านอัดแท่งชนิดไร้ควันจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร” ชุมชนตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย ดร.  สุปรียา  คำฟู และทีม จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10.  โครงการเกี่ยวกับการจัดการบัญชีครัวเรือนเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนชุมชนตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์โดย นางสาวสุพรรษา จิตต์มั่นและทีม จากคณะวิทยาการจัดกา

11.  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการการผลิตแป้งกล้วย ชุมชนตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย นางสาวนารีนารถ ภารังกูล จากศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยบูรณาการการเรียนการสอนระดับคณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

(ผศ.วัชรากร พาหะนิชย์)

RDC55A0005

1 มิย.55-30 พค.56

1.    การเสริมสร้างและถ่ายทอดเทคนิคด้านการเพาะและแปรรูปเห็ดแก่เกษตรกร ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

2.    การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกและการเพิ่มมูลค่าข้าวปลอดสารแก่เกษตรกร ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

3.    การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากไผ่ผาก

4.    การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหมูยอ ตำบลนครเนื่องเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

5.    การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์กระยาสารท ตำบลคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

6.    การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนข้าวปลอดสาร ตำบลดอนฉิมพลี

7.    การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนพืชสมุนไพร ตำบลสิบเอ็ดศอก

8.    การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนปุ๋ยชีวภาพจากไส้เดือนปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ตำบลบางกรูด

9.    การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลกองทุนสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษา ตำบลเสม็ดใต้

 

10.  โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมทางประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ : การศึกษาความสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมผ่านประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น กรณีศึกษา ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น

11.  โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุดลิเกจากวัสดุเหลือใช้ กรณีศึกษา โรงเรียนวัดหินดาษ ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

โครงการพัฒนาระบบกลไกลจัดการวิจัยเพื่อชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ของสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

(ผศ.ดร.รณิดา ปิงเมือง)

1 มิย.55-31 พค.56

1.    การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในชุมชน

2.    การสร้างเสริมสุขภาวะทางกายของผู้สูงวัยในชุมชน

3.    การเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำเด็กและเยาวชน

4.    การจัดการศึกษาสิ่งแวดล้อมชุมชน กรณีศึกษาบ้านโป่งพระบาท    หมู่ 6

5.    การใช้ประโยชน์จากที่ดินของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่

6.    ภูมิปัญญาทางดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านดู่

7.    ศิลปหัตถกรรมในเขตตำบลบ้านดู่

8.     การจัดการเรียนรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชน

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

โครงการเสริมศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนจังหวัดนครราชสีมา จัดการความขัดแย้งด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(รศ.ดร.ณภัทร น้อยน้ำใส) RDC55A0007

1มิย.55 -31 พค.56

 

 

สังเคราะห์ประเด็นปัญหาทรัพยากร  เรื่องดิน ทำในลุ่มน้ำลำเชียงไกร   เรื่องน้ำทำในลุ่มน้ำลำตะคอง   เรื่องป่า  ทำในลุ่มน้ำลำพระเพลิง  จัดศูนย์การเรียนรู้  หน่วยยุติธรรมชุมชน มีเครือข่ายความร่วมมือหน่วยงาน นำโจทย์เหล่านี้ ให้ นศ. ป.เอก การจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมทำวิจัย 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

โครงการศึกษากระบวนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยกับการรับใช้สังคมและชุมชนพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

(อ.ปกรณ์ชัย สุพัฒน์)

RDC55A0008

1 มิย.55-31 พค.56

1.     พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงวัย :  กรณีศึกษาตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

2.    การบูรณาการบัญชีครัวเรือนเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.    ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบวิถีชีวิตกับประเพณีบุญกฐิน

4.    การพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการสร้างความสมดุลทางสังคม กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ

5.     ความเชื่อของคนท้องถิ่นนำไปสู่การจัดระเบียบทางสังคม