Print

สำนักประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน

external-link-icon  รศ.ดร.ศักดิ์ดา  จงแก้ววัฒนา

ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50200

โทรศัพท์  :  0-5322-1275 ต่อ 228  โทรสาร  0-53821-0000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print

สำนักประสานงานการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

external-link-icon  รศ.ดร.เสมอ  ถาน้อย

สำนักประสานงาน ABC. ภาคเหนือตอนล่าง สกว. มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000

โทรศัพท์  :  08-2167-1448, 08-1886-7445  โทรสาร  :  055-961-578

E-Mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print

หน่วยพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

external-link-icon  ผศ.ดร.ไชยวรรณ  วัฒนจันทร์

หน่วยพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ สำนักวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เลขที่ 15 ถนนกาญจวนิช ตำบลคอหงษ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  90110

โทรศัพท์  : 074-282-920-2  โทรสาร  : 074-282-921

E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Print

ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์ (AB-creative Centre)

external-link-icon  ผศ.ดร. ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ

สาขาวิชาการท่องเที่ยว  คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา

เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์  054-466666 ต่อ 1513  โทรสาร  054-466669

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Print

สำนักประสานงานความร่วมมือเพื่อพัฒนานักวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลำปาง

external-link-icon  ผศ.ดร.จรีรัตน์  สุวรรณ์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เลขที่ 119 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

โทรศัพท์  0-5423-7399 ต่อ 3833  โทรสาร  0-5424-1038, 0-5423-7388-9

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Print

สำนักประสานพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

external-link-icon  ผศ.ดร.อินทิรา  ซาฮีร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เลขที่ 85 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  34190

โทรศัพท์  :  045-353-702  โทรสาร  :  045-288-870

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print

สำนักประสานงานโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ระหว่าง มวล. และ สกว.

external-link-icon  รศ.ดร.ชิตณรงค์  ศิริสถิตย์กุล

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161

โทรศัพท์  0-7567-3230  โทรสาร  0-7567-2004

Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print

สำนักประสานงานโครงการ “การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่”

external-link-icon  ดร.จุฬากรณ์  มาเสถียรวงศ์

สถาบันรามจิตติ

หมู่บ้านโฮมเพลส วงแหวน-รัตนาธิเบศร์

เลขที่ 69/74 หมู่ 10 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

โทรศัพท์  0-2190-0531  โทรสาร  0-2190-0532

Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.