ธนาคารแรงงาน : นวัตกรรมชุมชนเพื่อจัดการตนเองด้านแรงงานของท้องถิ่น


benyapa marin:  นางหนูทัต บริบูรณ์ ชาวบ้านหมู่ 1 บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ในฐานะผู้จัดการธนาคารแรงงาน ได้บอกเล่าถึงที่มาของการจัดตั้งธนาคารแรงงานบ้านบัว จากสภาพปัญหาค่าจ้างแรงงานสูง และแรงงานหายาก ทำให้แต่ละปีเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าจ้างแรงงานสูงมาก การจัดตั้งกลุ่มธนาคารแรงงานขึ้น สามารถแก้ปัญหาได้ เกษตรกรมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นได้ นางหนูทัต บริบูรณ์ ชาวบ้านหมู่ 1 บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ในฐานะผู้จัดการธนาคารแรงงาน ได้บอกเล่าถึงที่มาของการจัดตั้งธนาคารแรงงานบ้านบัว จากสภาพปัญหาค่าจ้างแรงงานสูง และแรงงานหายาก ทำให้แต่ละปีเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าจ้างแรงงานสูงมาก การจัดตั้งกลุ่มธนาคารแรงงานขึ้น สามารถแก้ปัญหาได้ เกษตรกรมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นได้ ผลงานจากโครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคม และสุขภาวะ จังหวัดชัยภูมิ (2550-2553)ติดตามรับชมและรับฟังรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ
  • วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2011 เวลา 04:47 น.
  • Category: รายการสารคดี
  • Views: 1448

สังคมออนไลน์ฝ่ายชุมชนและสังคม

  • Facebook: pages/ฝ่ายชุมชนและสังคม-ฝ่าย-4/120902244653625

เว็บไซต์งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่ http://abc.trf.or.th โดยฝ่ายชุมชนและสังคม (ฝ่าย 4)

ขอสงวนลิขสิทธิ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537