งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่ (ABC: Area-Based Collaborative Research)
ปลุกพลัง 'รักษ์ป่าน่าน' PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย benyapa marin   
วันพฤหัสบดีที่ 03 เมษายน 2014 เวลา 14:55 น.

         

 

           มีโอกาสได้ลัดฟ้าขึ้นเหนือ ไปยังจังหวัดน่าน จังหวัดที่มีพื้นที่เป็นภูเขาถึง 87.2 ของพื้นที่ทั้งหมด และมีการกระตุ้น คำว่า "รัก" และ "รักษ์" ป่าเสมอ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา
          พบว่าวันนี้น่าใจหายเมื่อพื้นที่สีเขียวกำลังลดลงไปเรื่อยๆ เนื่องจากมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาก จนเกิดความ วิตกกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรในอนาคต ด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเข้ามาของทุนนิยม และการเพิ่ม หนังสือพิมพ์มติชนรายวันขึ้นของประชากร เป็นเหตุให้มีการบุกรุกพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งยากที่เจ้าหน้าที่จำนวนน้อยนิดจะสามารถดูแลป้องกันได้อย่างทั่วถึง
          ข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในปี พ.ศ.2556 ระบุว่า พื้นที่ป่าสงวนฯ ของจังหวัดน่านทั้งหมด 6,435,792 ไร่ ถูกประชาชนเข้ามาปลูกพืชไร่ในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติถึง 1,543,519 คงเหลือพื้นที่ป่าไม้ 4,892,272 ไร่
          ล่าสุด หลายเครือข่ายทั้งในและนอกจังหวัดน่าน ร่วมปลุกพลังกระตุ้น "รักษ์" กันอีกครั้ง ในงานสัมมนา "รักษ์ป่าน่าน" ที่ศูนย์การเรียนรู้และบริหารวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน โดยได้รับเกียรติอย่างสูงสุดจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน ที่มีผู้ร่วมประชุมถึง 1,400 คน

 


          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำรัสเปิดการสัมมนา ความว่า การเดินทางมา จ.น่าน ติดต่อกันหลายปี ทำให้ได้เห็นส่วนที่ดีและส่วนที่เป็นปัญหา อย่างพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมส่งผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน หากมีการฟื้นฟูป่าก็จะทำให้ดีขึ้นได้ แม้ต้องใช้เวลา แต่ถ้าไม่เริ่มต้นทั้งหมดนี้ การแก้ไขจะยิ่งยากขึ้น หวังว่าการสัมมนานี้ จะทำให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการฟื้นฟูป่า เพื่อที่ จ.น่าน จะได้สวยงามยิ่งขึ้นและน่าอยู่ถึงรุ่นลูกหลานสืบไป
          "เราต้องเริ่มปลูกฝังเด็กให้รักและเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติตั้งแต่ต้น อยากเชิญชวนผู้นำท้องถิ่นมาร่วมทำงานด้วยกัน ทำแนวทางให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติเอง เพื่อให้รู้ว่ารากเหง้าของตนคืออะไร ให้รู้ว่าการอนุรักษ์ธรรมชาติและการเกษตรเป็นรากเหง้าที่อยู่คู่กัน ต้องไม่คิดว่าเมื่อทำการเกษตรจะต้องไปทำร้ายธรรมชาติด้วย" สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่งตอนหนึ่ง
          ฝั่งรุ่นใหญ่ประจำจังหวัดอย่าง อุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า ได้จัดทำยุทธศาสตร์วาระจังหวัด พ.ศ.2556-2560 "สร้างเมืองน่าน น่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ" โดยมี 5 ประเด็นสู่การแก้ปัญหาทรัพยากรคือ
          1.การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ โดยการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนฯ และพื้นที่อื่นๆ ตั้งเป้าจะมีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น 221,326.80 ไร่
          2.การป้องกันดูแลรักษาป่าไม้ โดยป้องกัน และปราบปรามการบุกรุก จะมีการรังวัดแนวเขตป่าไม้และที่ทำกิน การพิสูจน์สิทธิในที่ดินทำกินของราษฎร
          3.การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
          4.การพัฒนาคน โดยการสร้างเครือข่ายและจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และ
          5.การพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมอาชีพทางเลือก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถลดการบุกรุกป่าได้
          อุกริชสรุปว่า ป่าต้นน้ำในจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นกลุ่มป่าภูคา-แม่ยม ถือเป็นต้นน้ำแม่น้ำน่านและแม่น้ำยม ซึ่งเป็นสาขาสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปกป้องรักษ์ป่า โดยสภาพป่าที่ถูกบุกรุกและทำลายเพื่อใช้ประโยชน์ มีสาเหตุบุกรุกหลายปัจจัย ต้องใช้เวลาและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายที่เป็นธรรม การกระจายความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากการได้ประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรที่ออกไปจากป่าต้นน้ำเพื่อแก้ไขสาเหตุแห่งปัญหาที่ทำให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าจังหวัดน่าน
          "โดยเชื่อว่าการคงอยู่ของป่าจะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นและยั่งยืน" ผู้ว่าฯ เมืองน่านยืนยัน
          1,400 คนที่มาร่วมงานต่างเดินขวักไขว่ร่วมชมนิทรรศการที่แต่ละฝ่ายนำมาเสนอ ด้วยความหวังเดียวกันที่มีต่อป่า คือ..รักษ์..
          หนึ่งในนั้น คือ กฤตพร โพธิ์ศรี สาวน้อยในชุดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา ที่กำลังจดจ้องดูนิทรรศการอย่างตั้งใจ

 


          กฤตพรบอกความรู้สึกที่มีต่อ ป่า ว่า กิจกรรม รักษ์ป่าน่าน เป็นกิจกรรมที่ดี ที่ทำให้ตัวเองและเพื่อนๆ เข้าใจในความสำคัญของพื้นที่สีเขียวมากขึ้น ในฐานะที่เกิดและโตที่นี่ จะช่วยบอกต่อให้คนในจังหวัดรักษ์ป่า ดูแลป่า เพื่อให้ป่าเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่สร้างจังหวัดน่านให้น่าอยู่ต่อไป
          "เชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าป่ามีความสำคัญขนาดไหน สำหรับหนูเคยเข้าร่วมกิจกรรมลักษณะนี้มาหลายโครงการ อาทิ โครงการรักษ์นก ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันนี้ก็ยิ่งทำให้หนูเข้าใจมากขึ้นไปอีกว่า ป่าสำคัญต่อชีวิตของสัตว์มาก สร้างความสมบูรณ์ในธรรมชาติและเป็นสิ่งสำคัญต่อระบบนิเวศที่จะสูญเสียไปไม่ได้" สาวน้อยบอกอย่างน่าชื่นชมอย่างที่บอกไปในตอนแรกว่า หลายเครือข่ายทั้งในและนอกจังหวัดต่างตื่นตัวกับกิจกรรมครั้งนี้มาก มีการนำเสนอผลงานบวกความคิดดีๆ ที่ถูกสร้างสรรค์ด้วยความหวังมากมาย อาทิ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กับโครงการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ดิน น้ำ ป่าไม้, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาวิจัยทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับโครงการศึกษาแนวทางปลูกป่าในใจเยาวชน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน กับโครงการ "รักษ์ป่า รักน่ำ", ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา (กรมป่าไม้) กับโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ รวมทั้งภาคเอกชนอย่างธนาคารกสิกรไทย โดย นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการธนาคาร กับโครงการ "รักษ์ป่าน่าน" เป็นต้น

 


          เพราะต้นไม้ คือ ชีวิต ...เห็นความตื่นตัวจากหลายภาคส่วนแบบนี้เชื่อว่า อย่างน้อยที่สุด แม้พื้นที่ป่าจะไม่เพิ่มขึ้น แต่คงไม่ลดลงแน่นอนและ ป่าก็จะรักษ์น่าน เหมือนที่น่านรักษ์ป่า

---

ที่มา : มติชน ฉบับวันที่ 4 เม.ย. 2557 (กรอบบ่าย)

 
ปรับกลยุทธ์งานวิจัยมหา'ลัยหนุนคณะพัฒนาพื้นที่-ตอบโจทย์ชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย benyapa marin   
วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2014 เวลา 09:25 น.

         

        ตามปกติแล้วงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยมักเป็นลักษณะของโครงการที่รับทุนโดยรายบุคคล แต่เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในวงกว้าง และสามารถขับเคลื่อนไปได้ทั้งมหาวิทยาลัย น่าจะเป็นการดี หากเกิดงานวิจัยที่ดำเนินการจากนามของคณะ และงานวิจัยนั้น ๆ มีการทำงานร่วมกับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
          มหาวิทยาลัยพะเยา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงผลักดัน โครงการ "พัฒนาคณะเพื่อพัฒนาพื้นที่ด้วยวิชาการ" เป็นการสนับสนุนคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ริเริ่ม และพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ตามศักยภาพของแต่ละคณะ โดยเริ่มจากการสร้างหน่วยบริหารจัดการงานวิจัยใน ม.พะเยา คือ ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์ หรือ ABCreative : Area-Based Creative

 


          "ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา" ผู้อำนวยการศูนย์ ABCreative กล่าวว่า เบื้องต้นต้องวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่และของ ม.พะเยา เพื่อดูความพร้อมและความเหมาะสมก่อนลงพื้นที่ทำวิจัย ผ่านการสนับสนุนทุนวิจัยในโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ของ ม.พะเยาที่มีอยู่แล้ว ภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาคณะเพื่อพัฒนาพื้นที่ด้วยวิชาการในลักษณะทุนวิจัยร่วมกัน
          เพื่อให้ทุกคณะมีส่วนในการทำวิจัยเชิงพื้นที่ และเกิดเป็นกลไกหรือเส้นทางการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะ
          โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยระหว่าง ม.พะเยาและ สกว.ข้างต้น มีคณะ/วิทยาลัย 12 แห่งที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยเชิงพื้นที่ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์, วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม, คณะพยาบาลศาสตร์,
          คณะนิติศาสตร์ เป็นต้น แต่ละคณะจะทำการวิจัยในบริบทพื้นที่ที่แตกต่างกันไปในแต่ละแห่งของ จ.พะเยา
          "จากผลการดำเนินการในช่วง 3 เดือนแรก ทำให้เห็นฐานความคิดของการพัฒนาโจทย์วิจัยว่ามาจากไหน มีพัฒนาการอย่างไร รวมทั้งเห็นรูปแบบการทำงานร่วมกันของกลุ่มต่าง ๆ แม้โจทย์วิจัยที่เกิดขึ้นอาจไม่ได้เกิดจากในพื้นที่ทั้งหมด แต่สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่แต่ละคณะทำการศึกษามีประโยชน์กับพื้นที่จริง ๆ นับเป็นการสร้างวัฒนธรรมการทำงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม"
          ทั้งนี้ ผลงานของโครงการ 1 คณะ 1 โมเดลปรากฏผลออกมาบ้างแล้ว อย่างคณะวิทยาศาสตร์ทำวิจัยเรื่อง "วิทยาศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนใน ต.จุน จ.พะเยา" อันมีโจทย์วิจัยมาจากปัญหาการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ ซึ่งคณะวิจัยได้ทำการศึกษาปริมาณของน้ำที่มีอยู่ว่าเพียงพอหรือไม่ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
          คำนวณ และศึกษาผลกระทบต่อความเป็นอยู่ สุขภาวะ และการเพาะปลูกของคนในชุมชน รวมถึงยังได้มีการทำแผนที่การใช้น้ำใน อ.จุนด้วย
          ขณะนี้ทีมวิจัยได้ร่วมกับ อบต.จุน จัดตั้ง คณะกรรมการแหล่งน้ำ โดยเน้นตัวแทนที่เป็นคนในชุมชนพื้นที่ที่น้ำไหลผ่าน ซึ่งในการดำเนินของคณะกรรมการชุดดังกล่าวจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ทีมวิจัยจึงมองถึงการต่อยอดงานวิจัยในอนาคตที่จะพัฒนาแหล่งน้ำใน อ.จุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดทุนหมุนเวียนใช้จ่าย และเพิ่มรายได้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่ง
          เป็นการแสดงให้เห็นว่า โครงการนี้ทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน โดยในระยะยาวอาจก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนทั้งใน จ.พะเยาและจังหวัดใกล้เคียง และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็สืบเนื่องมาจากการที่คณะ/วิทยาลัยนำเรื่องวิชาการหรืองานวิจัยเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนนั่นเอง

---

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 13 - 16 มีนาคม พ.ศ. 2557

 
"พระเทพฯ"ทรงระดมสมองหยุดรุกป่า-รักษาต้นน้ำน่าน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย benyapa marin   
วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2014 เวลา 11:04 น.

         

         

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดสัมมนาโครงการ "รักษ์ป่าน่าน" ระดมสมองทุกภาคส่วน หยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่าต้นน้ำน่าน หลังเสียหายเฉลี่ยปีละ 1.46 แสนไร่ ด้าน "บัณฑูร" ระบุไทยสอบตกการแก้ปัญหาบุกรุกป่า เสนอแนะหาเจ้าภาพระดับชุมชนดูแลพื้นที่ป่าทุกตำบล
          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปเป็นองค์ประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ โครงการ "รักษ์ป่าน่าน" ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดน่าน  ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน วันที่ 10 มี.ค. 2557 เพื่อแสวงหาแนวทางและวิธีการที่จะหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่าน่านอย่างแท้จริง โดยมีวิธีการที่จะให้ประชาชนผู้อาศัยกับป่าไม้ สามารถดำรงชีพตามวิถีชีวิตการทำมาหากินกับป่าได้
          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายเรื่อง "การสร้างสำนึกในเด็กและเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ" ว่า จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่น่าอยู่จังหวัดหนึ่ง การที่ได้เดินทางมาจังหวัดน่านหลายครั้ง ทำให้ข้าพเจ้าได้เห็นทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่เป็นปัญหาอยู่มาก ได้แก่ ปัญหาพื้นที่ป่าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้สภาพสมดุลตามธรรมชาติสูญเสีย มีผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การฟื้นฟูป่าให้ดีขึ้น หาทางให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้ ก็จะสามารถแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนได้ แม้จะต้องใช้เวลานาน แต่ถ้าไม่เริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ ปัญหาก็จะทวีความรุนแรงขึ้น
          "หวังว่า การประชุมครั้งนี้จะเป็น การกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัดน่าน ตลอดจนประชาชนที่เป็นเจ้าของ จังหวัด เห็นความสำคัญของปัญหา และร่วมแรง ร่วมใจในการแก้ปัญหา หาวิถีทางที่จะคง สภาพป่า เพื่อให้จังหวัดน่านสวยงามยิ่งขึ้น ประชาชนได้รับผลบุญทั่วกัน และช่วยกัน รักษาไว้ให้เป็นมรดกตกทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน ต่อไป"
          เมื่อก่อนมีโครงการที่ชื่อว่า "น่านเขียวขจี" ประมาณ พ.ศ. 2520 กว่าๆ แต่ต่อมาเขียวขจีน้อยลง เมื่อเดือนพ.ย. 2538 ข้าพเจ้าได้ พานักเรียนนายร้อย จปร. มาทัศนศึกษา ดูงานที่จังหวัดน่าน ได้ทำคู่มือทัศนศึกษาจังหวัดน่านไว้ มีข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที่ได้ จากทางจังหวัดน่าน ส่วนหนึ่งกล่าวถึงป่าไม้ของจังหวัดน่าน โดยมีอาจารย์ของโรงเรียนนายร้อย จปร. เป็นผู้รวบรวม  มีใจความตอนหนึ่งว่า
          "พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดน่านในปัจจุบันลดลงเรื่อยๆ เพราะถูกบุกรุกทุกปี โดยเฉพาะพื้นที่สูง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีพื้นที่ราบน้อย การบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าส่วนใหญ่เพื่อทำการเกษตรในรูปของการทำไร่เลื่อนลอย ข้อมูลเมื่อปี พ.ศ. 2507 มีพื้นที่ป่าจำนวน 6,251,400 ไร่ หรือ 87.19% ของจังหวัด ต่อมาข้อมูลในปี พ.ศ. 2538 มีพื้นที่ป่าจำนวน 3,263,750 ไร่ หรือ 45.66% มีพื้นที่ป่าถูกบุกรุกไปทั้งสิ้น 2,977,700 ไร่ หรือถูกบุกรุกเฉลี่ย ปีละ 146,000 ไร่"
          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายอีกว่า จากการพูดคุยกับหลายหน่วยงาน ต่างเปรียบป่าไม้ เสมือน "ซูเปอร์มาร์เก็ต" จะใช้อะไรก็ไปหาได้ในป่า ปัจจัย 4 ทั้ง อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และ ยารักษาโรค ป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์จะช่วยป้องกันน้ำท่วม ดินถล่ม ความแห้งแล้ง เริ่มต้นโครงการอาหารและโภชนาการในโรงเรียน  เพราะว่าเป็นสถานที่ที่ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงได้ เริ่มจากการปลูกต้นไม้เล็กๆ น้อยๆ ปลูกผัก พืชไร่ ให้ความรู้ว่าเมื่อบริโภคผักผลไม้แล้วจะทำให้ร่างกายแข็งแรงสมองดี
          "ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เรื่องป่าเขาลำเนาไพร มาตั้งแต่ยังเยาว์วัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งว่า การรักษาป่าไม้ ถ้าคนไม่ไปรังแกป่า ป่าก็จะกลับคืนธรรมชาติได้เอง เมื่อก่อนชาวบ้านถางป่า ทำไร่เลื่อนลอยจึงไม่รุนแรงนัก ต่อมามีการทำลายป่าที่ ทันสมัยขึ้น มีเลื่อยไฟฟ้า ทำให้การทำลายป่าลุกลามอย่างรวดเร็ว หรือใช้วิธีเผาป่าทั้งภูเขาเพื่อให้มีพื้นที่ในการทำมาหากินมากขึ้น"
          ที่จังหวัดน่านไม่พูดถึงการตัดไม้เป็นไม้เถื่อนแล้ว แต่ตัดไม้เพื่อปลูกพืชไร่อย่างเดียว สัตว์ตามธรรมชาติหมดไป เป็นการเผา ซูเปอร์มาร์เก็ตให้หมดไป จึงอยากใช้เรื่องป่าไม้ เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดีที่สุดไปยังเด็กๆ ใช้รูปภาพไฟไหม้ป่า เผาป่า จะได้เห็นภาพที่น่าสังเวช แล้วจะได้ไม่ทำ อยากให้พิจารณาว่า ป่าไม้เป็นสิ่งสวยงาม เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ เป็นสมบัติของทุกคน เราจะได้เกิดความหวงแหน ไม่อยากทำลาย
          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงย้ำว่า เน้นเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง ให้เด็กลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และเชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนที่อยู่รอบตัว สอนให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความงดงาม ความน่าสนใจ เกิดความรัก ความผูกพัน หวงแหนในทรัพยากรของตนต่อไป
          ทางด้าน นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า โครงการ "รักษ์ป่าน่าน" เป็นความร่วมมือของ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองทัพบก และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้สนับสนุน และประสานงาน ตามแนว พระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดน่านอย่างยั่งยืน และรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมของประเทศ
          "โจทย์คือ จังหวัดน่าน ที่มี 15 อำเภอ 99 ตำบล 900 หมู่บ้าน มีพื้นที่ประมาณ 7.6 ล้านไร่ เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากใน 10 อันดับต้นๆ ของเมืองไทย ชาวน่านจะอิงชีวิตอยู่กับริมลำน้ำน่าน ซึ่งเป็นลำน้ำสำคัญของ แม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลไปจนถึงกรุงเทพฯ ริมน้ำเป็นส่วนใหญ่ อนุกรักษ์ธรรมชาติเป็นของคู่กัน จนถึงกรุงเทพฯ ลุ่มแม่น้ำน่านมีมวลน้ำถึง 40% เป็นผลของการศึกษาของสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำรวจปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากต้นน้ำทั้งสี่ ของประเทศไทย เป็นตัวเลขที่ได้มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่า เป็นข้อมูลที่สะท้อนความเป็นจริง"
          น่าน เป็นจังหวัดที่มีภูเขามากที่สุดในประเทศไทย 87.2% หรือประมาณ 6.4 ล้านไร่ นอกนั้นเป็นที่ราบริมลำน้ำเพียง 12.8% เท่านั้น แต่ปัจจุบันป่าหายไปเรื่อยๆ การเก็บสถิติเป็นประเด็นสำคัญ วิธีที่ดีที่สุด ก็คือ ใช้ดาวเทียมสำรวจข้อมูลป่าไม้เมืองน่าน สามารถย้อนข้อมูลได้กว่า 20 ปี ดาวเทียมดวงแรกเป็นของสหรัฐอเมริกา แต่เพิ่งหมดสภาพไปเมื่อปีที่แล้ว (พ.ศ.2556) แต่ยังมีดาวเทียมดวงที่สองชื่อ ดาวเทียมไทยโชค ที่ยิงขึ้นไป เมื่อปี พ.ศ. 2551 ผลการสำรวจเป็นที่น่าตกใจ ว่า กราฟการทำลายป่าตกลงอย่างน่าตกใจ ป่าไม้น่านหายไป เปรียบเสมือนมะเร็งร้ายทำลายไปเรื่อยๆ
          "ที่ผ่านมา มีหลายหน่วยงานที่พยายามแก้ไขปัญหานี้ ไม่ใช่ไม่มีใครทำดี ทุกคนพยายามสกัดกั้นปัญหานี้ ทั้งปลูกป่า ห้ามตัดป่า กั้นไม่ให้มาตัดป่า รวมทั้งวิธีการทางนิติศาสตร์ แต่ความตั้งใจที่ผ่านมา ไม่เพียงพอ แนวโน้มอีกหนึ่งประการที่น่าสนใจ คือ ราคาพืชไร่ ยางพารา มูลค่าของการใช้ยากำจัดศัตรูพืชที่มีความโยงใยอย่างชัดเจน สะท้อนความเป็นจริงเศรษฐกิจของมนุษย์ ที่ต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนเพื่อหากินตามพื้นที่ที่มีจำกัด เมื่อพื้นที่มีไม่พอ ก็ต้องขยายกระเถิบเป็น วงกว้างออกไปเรื่อยๆ ในที่สุดเป็นการทำลายบ้านตัวเองในอนาคต"
          นายบัณฑูร กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาบุกรุกป่า ว่า เราอย่าหลอกตัวเอง ต้องหายุทธศาสตร์ที่มากกว่าเดิมที่ทำอยู่แล้ว เป็นยุทธศาสตร์ที่จะล้อมปัญหาให้อยู่ในกรอบให้จับต้องได้ ติดตามผลเป็นตัวเลขได้เป็น รายปี โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นตัวช่วย ในการเก็บตัวเลข และสามารถลงลึกได้ถึงระดับตำบลทั้ง 99 ตำบลของจังหวัดน่าน หาหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลัก ต้อง รับผิดชอบ ต้องขึ้นเวทีนี้ทุกปี มาตอบความคืบหน้าทุกปี
          "ใช้อำนาจของชุมชนทั้ง 99 ตำบล มาเป็นตัวตั้งในการแก้ปัญหา มี 3 ฝ่าย นายก อบต. กำนัน และประธานสภาองค์กรชุมชน ที่จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาให้ได้ เพื่อความก้าวหน้าและยับยั้งปัญหาของชุมชนนั้นๆ ให้ได้ ต้องแจกงานกันไปแบบนี้ ถึงจะมีหน่วยงานที่ทุกปีต้องมาวัดผลจากคะแนนสอบ แต่องค์กรอื่นๆ ทั้งในเมืองน่าน ทั้งจากที่อื่นที่มีองค์ความรู้มากมาย ต้องมาให้การสนับสนุน ให้ความรู้ในการแก้ปัญหาให้ได้ผล"


---

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์พัฒนาระบบจัดการธุรกิจเกษตร "ข้าวอินทรีย์" ครบวงจร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย benyapa marin   
วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2014 เวลา 08:45 น.

 

 

 

 

 
สำนักประสานงาน ชุดโครงการ “การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง” สังกัด สกว. จัดประชุมระดมสมอง“การปฏิรูปการศึกษาเพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21 ของเยาวชนสงขลา" หวังให้ผู้เรียนก้าวสู่อาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย benyapa marin   
วันพฤหัสบดีที่ 06 มีนาคม 2014 เวลา 10:41 น.

           

       เมื่อวันที่ 26ก.พ.57 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 12 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สำนักประสานงาน ชุดโครงการ “การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง” สังกัด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดประชุมระดมสมอง“การปฏิรูปการศึกษาเพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21 ของเยาวชนสงขลา" โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ หน่วยงานราชการ (เทศบาล/ อบจ.) , ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา , ผู้อำนวยการโรงเรียน จ.สงขลา , ภาคประชาชน (สมาคมผู้ปกครอง/ กรรมการสถานศึกษา) และสื่อมวลชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ ชุดโครงการ “การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง” สกว. เปิดเผยว่า การศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก มีการให้ความสำคัญกับเครื่องมือเพื่อแสวงหาความรู้มากกว่าเนื้อหาความรู้ ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ทำให้ผู้เรียนสามารถค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งต่างๆมากมายและตลอดเวลาที่ต้องการ ดังนั้น บทบาทของครูอาจารย์ในการสอนจึงเปลี่ยนแปลงไปจากการยืนหน้าชั้น มาเป็นการกระตุ้นและอำนวยความสะดวกในการเรียน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มากที่สุด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องทบทวนและให้ความสำคัญกับการพัฒนา “ครู” และ “หลักสูตร”เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และเพื่อจัดการศึกษาเรียนรู้ในยุคใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 
 
 
โดยสำนักประสานงานการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง จึงจัดการประชุมระดมสมอง ABC-Forum “การปฏิรูปการศึกษาเพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21 ของเยาวชนสงขลา” ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อนำเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นการนำเสนอการดำเนินงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับใช้ในการปฎิรูปการศึกษา และเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการและความร่วมมือระหว่างเครือข่ายนักวิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การบรรยาย เรื่อง “การบูรณาการงานศึกษา เพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21 ของเยาวชนสงขลา” โดย รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ (หัวหน้าโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากบมจ.ธนาคารกสิกรไทย และ สกว.) , การระดมสมอง “การปฎิรูปการศึกษา เพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21 ของเยาวชนสงขลา” โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา , เทศบาลนครสงขลา , เทศบาลนครหาดใหญ่ , สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา , คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ , คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสงขลา , คณะศิลปศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ , ผู้อำนวยการโรงเรียนภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา , สมาคมผู้ปกครอง , กรรมการสถานศึกษา
---
ที่มา : http://thainews.prd.go.th/centerweb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=TNSOC5702260010015   โดยสุธิดา พฤกษ์อุดม / สวท.สงขลา รายงาน 
 
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 35

สังคมออนไลน์ฝ่ายชุมชนและสังคม

  • Facebook: pages/ฝ่ายชุมชนและสังคม-ฝ่าย-4/120902244653625

เว็บไซต์งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่ http://abc.trf.or.th โดยฝ่ายชุมชนและสังคม (ฝ่าย 4)

ขอสงวนลิขสิทธิ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537