Print

"พระเทพฯ"ทรงระดมสมองหยุดรุกป่า-รักษาต้นน้ำน่าน

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดสัมมนาโครงการ "รักษ์ป่าน่าน" ระดมสมองทุกภาคส่วน หยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่าต้นน้ำน่าน หลังเสียหายเฉลี่ยปีละ 1.46 แสนไร่ ด้าน "บัณฑูร" ระบุไทยสอบตกการแก้ปัญหาบุกรุกป่า เสนอแนะหาเจ้าภาพระดับชุมชนดูแลพื้นที่ป่าทุกตำบล

Print

สำนักประสานงาน ชุดโครงการ “การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง” สังกัด สกว. จัดประชุมระดมสมอง“การปฏิรูปการศึกษาเพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21 ของเยาวชนสงขลา" หวังให้ผู้เรียนก้าวสู่อาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ

          

       เมื่อวันที่ 26ก.พ.57 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 12 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สำนักประสานงาน ชุดโครงการ “การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง” สังกัด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดประชุมระดมสมอง“การปฏิรูปการศึกษาเพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21 ของเยาวชนสงขลา" โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ หน่วยงานราชการ (เทศบาล/ อบจ.) , ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา , ผู้อำนวยการโรงเรียน จ.สงขลา , ภาคประชาชน (สมาคมผู้ปกครอง/ กรรมการสถานศึกษา) และสื่อมวลชน

  • newsletter
  • book
    • การเสวนา “ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยพลังจากพื้นที่ : ทิศทางในอนาคต”
    • การพัฒนาพื้นที่และการสร้างความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่นกับอนาคตของประเทศ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
    • ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : โดย นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
  • tools