Print

ม.พะเยาร่วมสกว.นำวิชาการลงพื้นที่ ตั้งเป้าพัฒนาศักยภาพคน-ความเข้มแข็งชุมชน

          ศ.พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) เปิดเผยถึงความร่วมมือระหว่าง มพ. และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ในการผลักดันโครงการ "พัฒนาคณะเพื่อพัฒนาพื้นที่ด้วยวิชาการ" ด้วยการสนับสนุนคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้ริเริ่มและพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ตามศักยภาพของแต่ละคณะ ตามแนวคิดงานวิจัย 1 คณะ 1 โมเดล ว่า มพ.ดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล โดยการนำความรู้ทางวิชาการของแต่ละคณะไปทำงานร่วมพัฒนาแต่ละชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งนับเป็นโครงการสำคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ผลของโครงการจะทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งในระยะยาวจะเกิดผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในจ.พะเยาและจังหวัดใกล้เคียง

  • newsletter
  • book
    • การเสวนา “ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยพลังจากพื้นที่ : ทิศทางในอนาคต”
    • การพัฒนาพื้นที่และการสร้างความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่นกับอนาคตของประเทศ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
    • ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : โดย นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
  • tools