Print

ม.พะเยา จับมือ สกว. หนุนคณะในสังกัดพัฒนาพื้นที่ด้วยวิชาการ

 มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผลักดันโครงการ “พัฒนาคณะเพื่อพัฒนาพื้นที่ด้วยวิชาการ” สนับสนุนคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยริเริ่มและพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC) ตามศักยภาพของแต่ละคณะ ตอบโจทย์ปณิธาน ม.พะเยาเพื่อรับใช้สังคม นำร่องปีแรก 12 คณะ 12 เรื่องตามแนวคิดงานวิจัย 1 คณะ 1 โมเดล หวังสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน พร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพื้นที่ได้อย่างแท้จริง 

Print

งานประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม”

          เมื่อวันที่ 23-24 ม.ค. 57 ที่ผ่านมา ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา - มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สกว. จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม” โดยมี ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามาหวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดย สกว. ให้การสนับสนุนในส่วนวิชาการเรื่องงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่หรือ ABC

  • newsletter
  • book
    • การเสวนา “ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยพลังจากพื้นที่ : ทิศทางในอนาคต”
    • การพัฒนาพื้นที่และการสร้างความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่นกับอนาคตของประเทศ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
    • ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : โดย นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
  • tools