Print

ประชุมปฏิบัติการจัดการความรู้เพื่อการจัดการงานวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว).โดย โครงการ วิจัย “พัฒนาความรู้เพื่อเสริมขีดความสามารถนักวิจัยท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในการพัฒนาระบบเครือข่ายจัดการระบบข้อมูลตำบลเพื่อการตัดสินใจ พัฒนาเชิงพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้” โครงการวิจัยภายใต้ความดูแลของสำนักประสานงานชุดโครงการ “การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนกลางจัด ประชุมปฏิบัติการจัดการความรู้เพื่อการจัดการงานวิจัย ระหว่างวันที่ 13-14 ต.ค. 54 ณ ห้องประชุมเบญจมาศ โรงแรมทักษิณ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
Print

ABC ใต้กลาง สกว. จัดรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย รอบ 6 เดือน

สำนักประสานงานชุดโครงการ “การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง” ซึ่งมี ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์  เป็นผู้ประสานงาน  ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัด ให้ 3 โครงการวิจัย ภายใต้การดูแลของสำนักงานฯ รายงานความก้าวหน้าผลงานรอบ 6 เดือน และอีก 1 โครงการวิจัย ร่วมพัฒนาโครงการ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 ณ ห้องเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา ม.สงขลานครินทร์
  • newsletter
  • book
    • การเสวนา “ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยพลังจากพื้นที่ : ทิศทางในอนาคต”
    • การพัฒนาพื้นที่และการสร้างความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่นกับอนาคตของประเทศ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
    • ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : โดย นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
  • tools