Print

สกว.จับมือ ม.วลัยลักษณ์ พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่รับใช้สังคม

 
            เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย ศ.ดร.สวัสดิ์  ตันตระรัตน์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) โดย อาจารย์ ดร.กีร์รัตน์  สงวนไทร รักษากรอธิการบดี  ม.วลัยลักษณ์ ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยและสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่ ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Print

เกษตรกร'แพร่'เก็บขายพริกได้ราคาดี

           นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า หลังจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกพริกของ อ.หนองม่วงไข่ และ อ.สอง จ.แพร่ จำนวน 220 คนตามโครงการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาระบบการตัดสินใจการผลิตสินค้าเกษตรและการบริหารการจัดการห่วงโซ่ อุปทานพริก" เพื่อลดปัญหาราคาพริกตกต่ำและการขาดทุน
  • newsletter
  • book
    • การเสวนา “ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยพลังจากพื้นที่ : ทิศทางในอนาคต”
    • การพัฒนาพื้นที่และการสร้างความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่นกับอนาคตของประเทศ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
    • ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : โดย นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
  • tools