Print

ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับทิศทางการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ร่วมกับผู้ประสานงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาคนสู่อาชีพ

 
ตาม ที่ สกว.ได้สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ (ABC) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 อีกทั้งแนวทางการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ (ABC) ในปี พ.ศ.2555 ได้กำหนดทิศทางที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างรองรับการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งโครงสร้างหนึ่งที่สำคัญคือมหาวิทยาลัยในพื้นที่ สกว.เล็งเห็นว่าการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ เป็นหัวใจหลัก สกว. เห็นว่า ควรบูรณาการให้เกิดการเสริมแรงระหว่างฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย งานนวัตกรรมสถาบัน รวมถึงผู้ประสานงานในโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาคนสู่อาชีพ ภายใต้บันทึกข้อตกลงร่วมมือการเสริมสร้างกลุ่มอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และผู้ประสานงานของงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่  จึงได้จัดประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับทิศทางการทำงานที่จะปรับให้เกิด บูรณาการเพื่อให้เกิดการเสริมแรงได้มากขึ้น เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุม 1 สกว.     
Print

ตามไปดู...มข.อบรมปลูกพริกเพิ่มผลผลิต...ลดต้นทุน

           ผ่าน พ้นไปแล้วสำหรับการอบรมเผยแพร่ความรู้การผลิตพริกปลอดภัยให้แก่เกษตรกรและ เจ้าหน้าที่เกษตรในจังหวัดแพร่ เพื่อการพัฒนาระบบการตัดสินใจผลิตสินค้าเกษตรและการจัด การห่วงโซ่อุปทานพริก จัดอบรมโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  • newsletter
  • book
    • การเสวนา “ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยพลังจากพื้นที่ : ทิศทางในอนาคต”
    • การพัฒนาพื้นที่และการสร้างความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่นกับอนาคตของประเทศ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
    • ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : โดย นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
  • tools