Print

ระดมสมองนักวิจัยราชภัฏพระนคร พัฒนาคน ชุมชน ยั่งยืน

 เมื่อ วันที่ 10-11 สิงหาคม2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 2 "สหวิทยาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาคน  และชุมชนอย่างยั่งยืน" เพื่อเป็นเวทีให้แก่นักวิจัยและนักศึกษาในการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อเป็นการ เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างนักวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 
Print

โครงการที่ผ่านการพิจารณา “ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน ปี 2”

ขอ แสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาในโครงการยุววิจัยเศรษฐกิจ ชุมชน ประจำปี 2553 ทั้ง 29 โครงการด้วย โดยมีครูและนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมใน 5 จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง (สตูล สงขลา พัทลุง ตรัง และนครศรีธรรมราช) ส่งข้อเสนอโครงการเข้ามามากมาย ทางโครงการยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน โดย รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า ผู้ประสานงานโครงการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วยกันคัดเลือกโครงการที่เข้ากรอบ เข้าหลักเกณฑ์ ตามที่โครงการได้ตั้งไว้ ก็ได้โครงการจากโรงเรียนต่างๆ ดังต่อไปนี้
  • newsletter
  • book
    • การเสวนา “ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยพลังจากพื้นที่ : ทิศทางในอนาคต”
    • การพัฒนาพื้นที่และการสร้างความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่นกับอนาคตของประเทศ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
    • ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : โดย นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
  • tools