Print

สกว.- ม.วลัยลักษณ์เดินหน้ายุทธศาสตร์ 1 ม. 1 จ.นำการวิจัยแก้ภัยพิบัติ

เมื่อ วันที่ 16 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย  รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวรรณ  วัฒนจันทร์ ผู้ประสานงาน สกว. และคณะทำงานจากสำนักประสานงาน “การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง” (ABC ใต้ กลาง) เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน  จันทร์พรหมมา รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ห้องรับรอง อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อหารือถึงการนำการวิจัยเข้าช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช โดยเรื่องที่เห็นว่าน่าจะมีการแก้ปัญหากันอย่างเร่งด่วนก็คือ เรื่องการจัดการภัยพิบัติ เพราะที่ผ่านมา จ.นครศรีธรรมราชก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ประสบกับปัญหาภัยพิบัติอย่างหนัก โดยทาง สกว. จะสนับสนุนทุนวิจัยให้กับอาจารย์และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ สนใจจะทำวิจัยเรื่องดังกล่าว

Print

จากบัญชีครัวเรือน สู่บัญชีชีวิต พิชิตความยากจน : โดย ณรงค์ คงมาก

 

        

         “ จดแล้ว หายจน”

          “ ไม่ทำบัญชีครัวเรือน ไม่รู้จักตนเอง”

          “ จะแก้หนี้สินให้สำเร็จ ต้องเริ่มจากการทำบัญชีครัวเรือน”

          “ สอนลูกหลานให้มีชีวิตที่ดี ต้องเริ่มจากการให้ทำบัญชีครัวเรือน ”

          “ จากการทำบัญชีครัวเรือน  แล้วนำข้อมูลไปเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มชาวบ้าน องค์กรปกครอง

           ส่วนท้องถิ่น  ทำให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง ของชุมชน นำไปสู่การจัดทำแผนแม่บทพัฒนา

           ชุมชน”

  • newsletter
  • book
    • การเสวนา “ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยพลังจากพื้นที่ : ทิศทางในอนาคต”
    • การพัฒนาพื้นที่และการสร้างความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่นกับอนาคตของประเทศ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
    • ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : โดย นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
  • tools