Print

การบูรณาการจังหวัดด้วยการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน โดย คุณจิริกา นุตาลัย

เรื่องการบูรณาการจังหวัด 

เป็น เรื่องสำคัญระดับชาติ เพราะทั้งกฎหมายระดับรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา หรือระเบียบนโยบายมีเกินกว่า 20 ฉบับ ที่ว่าด้วยเรื่องการบูรณาการจังหวัด และมีกลไกโครงสร้างรองรับในการเชื่อมโยงงานแนวดิ่ง แนวราบระหว่างหน่วยงาน ทั้งระดับนโยบายที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  คณะกรรมการกลุ่มจังหวัด คณะกรรมการจังหวัด  คณะกรรมการกำกับราชการส่วนภูมิภาคที่รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  ซึ่งอ่านในระเบียบของคณะกรรมการกำกับราชการส่วนภูมิภาค  พบว่า ทำหน้าที่เหมือนคณะรัฐมนตรีพื้นที่  ทำหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีในการดูแลพื้นที่ที่กำกับดูแล เช่น จังหวัดในเขตภาคเหนือ รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี) เป็นผู้รับผิดชอบ เป็นต้น  นอกจากนี้ในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ยังให้ความสำคัญกับการตอบสนองความต้องการของประชาชน และนโยบายของรัฐบาลเป็นลำดับแรก  กล่าวโดยสรุป การบูรณาการจังหวัดตอบ 2 เรื่อง คือ การตอบสนองนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล และความต้องการของประชาชน

Print

เรียนรู้ประวัติศาสตร์สนุกผ่านวิทยาศาสตร์ : คอลัมน์ การศึกษา

           

       

        การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศึกษารวมได้กับแทบทุกวิชา อาทิ ศิลปะดนตรี การงานอาชีพ และแม้กระทั่งเรียนรู้คู่กับประวัติศาสตร์และโบราณสถาน
        ดร.ศิริวรรณเกตตะพันธุ์ บัณฑิตโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหัวหน้าโครงการประวัติศาสตร์บูรณาการในมิติวิทยาศาสตร์ จัดทำกิจกรรมสำหรับครู ซึ่งนำเอาวิชาวิทยาศาสตร์มาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อช่วยให้มีความน่าสนใจและสนุกสนานมากยิ่งขึ้น

  • newsletter
  • book
    • การเสวนา “ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยพลังจากพื้นที่ : ทิศทางในอนาคต”
    • การพัฒนาพื้นที่และการสร้างความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่นกับอนาคตของประเทศ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
    • ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : โดย นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
  • tools