Print

มข.บริการความรู้เกษตรปลอดภัย

          อ.วีระ ภาคอุทัย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ในฐานะหัวหน้าโครงวิจัยการพัฒนาระบบการตัดสินใจและจัดการโซ่อุปทานพริกปลอดภัย จ.แพร่ น่าน และชัยภูมิ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวถึงองค์ความรู้การจัดการการผลิตพริกปลอดภัย โดยใช้สารชีวภัณฑ์ ที่นำเสนอในงานเทศกาลตานข้าวใหม่เทิดไท้องค์ราชันย์ เพื่อความมั่นคงด้านอาหารของชุมชน ครั้งที่ 4 เพื่อฉลองหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว ที่ อ.ท่าวังผา จ.น่าน ว่า เนื่องจากจ.น่านมีเกษตรกรที่ปลูกพริกเพื่อการค้าเป็นส่วนใหญ่ โครงการวิจัยฯ จึงได้จัดฝึกอบรมเรื่องการทำการเกษตรระบบปลอดภัยโดยใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันและกำจัดโรคและแมลงแก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ภาคสนามโครงการปิดทองหลังพระ จ.น่าน จำนวน 30 คน

Print

คอลัมน์ หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน: พัฒนา...ธุรกิจข้าวอินทรีย์

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)....ได้เปิดประเด็นให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทำวิจัย “การศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจเกษตรข้าวอินทรีย์ฯ” ...ซึ่ง ผศ.สิทธิชัย หาญสมบัติ อธิการบดีฯรับหน้าเสื่อเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยด้วยตนเองและก่อนจะปฏิบัติการนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้ตั้งประเด็นถามตนเอง เพื่อค้นหาแนวทางและกระบวนการที่ชัดเจนไว้ 3 หัวข้อ....คือ มหาวิทยาลัยจะทำอะไรในเรื่องข้องเกี่ยวกับธุรกิจเกษตรข้าว อินทรีย์ และจะมีบทบาทอย่างไรกับองค์กรท้องถิ่น เครือข่ายเกษตรกรและภาคี

  • newsletter
  • book
    • การเสวนา “ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยพลังจากพื้นที่ : ทิศทางในอนาคต”
    • การพัฒนาพื้นที่และการสร้างความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่นกับอนาคตของประเทศ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
    • ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : โดย นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
  • tools