Print

เขตปลอดความจนเคล็ด(ไม่)ลับปลดหนี้ด้วยบัญชีครัวเรือน

เห็นตัวเลข "หนี้สินเฉลี่ย"ของครัวเรือนไทย จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ของปีพ.ศ.2553 แล้ว ปวดหัวหนึบ!คนไทยมีหนี้สินเฉลี่ยอยู่ที่ 134,699 บาทต่อเดือน จากจำนวนครัวเรือนไทยทั้งหมด20 ล้านครัวเรือน โดย 30% เป็นครัวเรือนที่อยู่ในภาคเกษตรที่มีหนี้สินเฉลี่ยปีละประมาณ50,000 บาท

Print

จากบัญชีรับจ่ายครอบครัวสู่การปฏิรูปประเทศไทย : นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้ชื่อว่ามั่งคั่งร่ำรวย แต่ก็มีผู้คนจำนวนมากที่มีปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัว หาเท่าไรไม่พอใช้ ไม่รู้สถานะของตัวเอง บางคนมีบัตรเครดิตเป็นสิบๆ ใบ ยิ่งมีมากก็ยิ่งใช้จ่ายมาก มีสมบัติข้าวของมากแล้วก็ยังอยากได้อยากมีไม่รู้พอ หนี้สินก็พอกพูน หาความสุขที่แท้จริงไม่เจอ เพราะเป็นการเดินตามกระแสวัตถุนิยม บริโภคนิยมแบบไม่ทันตั้งตัว

  • newsletter
  • book
    • การเสวนา “ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยพลังจากพื้นที่ : ทิศทางในอนาคต”
    • การพัฒนาพื้นที่และการสร้างความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่นกับอนาคตของประเทศ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
    • ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : โดย นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
  • tools