Print

สวนทางจน สนทางรวย : สาธิต บวรสันติสุทธิ์

 

 

เมื่อวันพุธที่ 8 ก.ย.ที่ผ่านมา มีข่าวตามสื่อต่างๆ ว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เปิดเผยถึง ผลการดำเนินงานโครงการความร่วมมือเพื่อการแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและสุขภาวะในพื้นที่ 17 จังหวัด  ระยะที่ 2 (ส.ค. 2550-ส.ค. 2553) ว่า สกว.ได้เก็บข้อมูลจากโครงการนี้จาก 12 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร พิษณุโลก ชัยนาท นครปฐม อุทัยธานี ชัยภูมิ นครพนม ยโสธร อุบลราชธานี พัทลุง สงขลา และสุราษฎร์ธานี พบว่าการทำบัญชีครัวเรือนช่วยชาวบ้านชำระหนี้เฉลี่ย 6.2 หมื่นบาท/ปี เกษตรกร 5.6 หมื่นบาท/ปี ราชการ 4.8 หมื่นบาท/ปี  ค้าขายและธุรกิจส่วนตัว 6.4 หมื่นบาท/ปีและอาชีพรับจ้าง 2.6 หมื่นบาท/ปี      

  

Print

อบต.ตะพง ผุดแนวคิดสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ 300 ไร่

สกว. จัดระบบสารสนเทศแก้ปัญหา"แล้ง"ซ้ำซาก"อบต."ตะพง"นำร่อง

มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การขาดแคลนน้ำเป็นปัญหาที่สำคัญในภาคเกษตรกรรม สถานการณ์ภัยแล้งปลายปี 2548 อ่างเก็บน้ำทุกแห่งถูกระดมไปช่วยภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง แต่ภาคเกษตรกรรมไม่ค่อยได้รับการเหลียวแลจากภาครัฐ ทำให้เกิด "ศึกแย่งชิงน้ำ"โดยภาครัฐพยายามเชื่อมต่อท่อน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ป้อนให้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมจึงออกมาขัดขวาง

  • newsletter
  • book
    • การเสวนา “ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยพลังจากพื้นที่ : ทิศทางในอนาคต”
    • การพัฒนาพื้นที่และการสร้างความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่นกับอนาคตของประเทศ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
    • ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : โดย นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
  • tools