Print

สกว.จับมือทหารสร้างความร่วมมือพัฒนาพลังงานทดแทนผ่านโครงการวิจัย (คอลัมน์ เกาะข่าวเกษตร)

        วันนี้มีเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งมาเสนอ...คือเมื่อประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา บนความร่วมมือระหว่างเครือข่ายวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนบน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานพร้อมคณะ กับพลังทหารของ กองทัพภาคที่ 3  ในพื้นที่ชายแดนและหน่วยงานอนุรักษ์ คือ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ซึ่งได้ดำเนิน โครงการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อความมั่นคงและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงและชุมชนในพื้นที่แนวตะเข็บชายแดนไทย-พม่า ซึ่งมีสภาพทุรกันดารห่างไกลความเจริญ ให้มีการพัฒนาพลังงานทดแทนใช้ในฐานปฏิบัติการทหารเพื่อเป็นพลังงานเสริมสำหรับการติดต่อสื่อสารและให้แสงสว่าง รวมถึงการพัฒนาพลังงานทดแทนให้แสงสว่างกับหมู่บ้านในเขตป่าอนุรักษ์ชายแดน โดยอาศัยหน่วยงานความมั่นคงเป็นผู้ปฏิบัติการร่วมกับชุมชน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและภาคประชาชนในพื้นที่ชายแดนที่จะพัฒนารั้วมีชีวิต (ประชาชนในพื้นที่ชายแดน) ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และช่วยดูแลพื้นที่ชายแดน.....

Print

สกว.ผนึกทหารสร้างพลังงานทดแทน

         

               เชียงใหม่ : พ.อ.บุญยืน อินกว่าง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 7 ในฐานะนักวิจัยและคณะทำงานเครือข่ายวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนบน กล่าวว่า ความ ร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และหน่วยงานกองทัพบกมีจุดเริ่มต้นมาจากเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้ดำเนินโครงการพัฒนาพลังงานทดแทน เพื่อความมั่นคงและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ แนวตะเข็บชายแดนไทย-พม่า ให้ มีการพัฒนาพลังงานทดแทนใช้ในฐานปฏิบัติการทหาร เพื่อเป็นพลังงานเสริมสำหรับการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการพัฒนาพลังงานทดแทนให้แสงสว่างกับหมู่บ้านในเขตป่าอนุรักษ์ชายแดน

  • newsletter
  • book
    • การเสวนา “ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยพลังจากพื้นที่ : ทิศทางในอนาคต”
    • การพัฒนาพื้นที่และการสร้างความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่นกับอนาคตของประเทศ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
    • ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : โดย นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
  • tools