Print

มทร.ศรีวิชัย-สกว.ลงนามวิจัยไม้ผล

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมราชมังคลา พาวิลเลียน บีช อ.เมือง จ.สงขลา ผศ.รุจา  ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ร่วมกันแถลงข่าวลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการร่วมทุนทำงานวิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการ "การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจของกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช" โดยมี รศ.ดร.สมพร ณ นคร เป็นหัวหน้าทีมวิจัย

Print

สกว.ระดมสมองแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

           ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ จังหวัด  สงขลา จัดประชุมเพื่อระดมสมอง "แนวทาง การแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง : กรณีจังหวัด สงขลา" ขึ้น ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม ราชมังคลา พาวีเลียน บีช อ.เมือง จ.สงขลา โดยมี นายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการเปิดงาน และ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน

  • newsletter
  • book
    • การเสวนา “ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยพลังจากพื้นที่ : ทิศทางในอนาคต”
    • การพัฒนาพื้นที่และการสร้างความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่นกับอนาคตของประเทศ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
    • ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : โดย นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
  • tools