Print

สกว.จับมือม.สงขลาฯระดมสมองหาแนวทางแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง

          ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดเผยว่า สกว. ร่วมกับ จ.สงขลา และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประชุมเพื่อระดมสมองเรื่อง "แนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง : กรณีจังหวัด สงขลา" เนื่องจากในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของ จ.สงขลา จำเป็นต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน รอบด้าน การมองข้อมูลเพียงด้านใดด้านหนึ่งไม่สามารถนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาได้ โดยข้อมูลที่ได้ต้องเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่ความคิดเห็น เช่น การกัดเซาะชายฝั่งเป็นอย่างไร เกิดขึ้นเมื่อไร ตั้งแต่ ช่วงไหน มากเท่าไร เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์และหาแนวทางต่อไป

Print

คอลัมน์ ธุรกิจติดดาว: เกษตรกรรมเชิงธุรกิจปลูกผัก...ก็รวยได้

        

          ธุรกิจติดดาวสัปดาห์นี้จะพาไปพบกับโครงการ "สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่" ในนิคมเศรษฐกิจพอเพียง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมาซึ่งถือเป็นโครงการจากความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่ลงนามความร่วมมือตั้งแต่ปี 2550

  • newsletter
  • book
    • การเสวนา “ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยพลังจากพื้นที่ : ทิศทางในอนาคต”
    • การพัฒนาพื้นที่และการสร้างความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่นกับอนาคตของประเทศ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
    • ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : โดย นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
  • tools