Print

สกว.ร่วมกับ จ.สงขลา และ ม.อ.หาดใหญ่จัดเวทีแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

           

           สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ จังหวัดสงขลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมเพื่อระดมสมอง "แนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง : กรณีจังหวัดสงขลา" เพื่อเป็นเวทีนำเสนอเผยแพร่ความรู้ผลวิจัยด้านกัดเซาะชายฝั่งทะเล พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากที่สุดสำหรับการตัดสินใจแก้ปัญหาในพื้นที่ โดยมีนายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการเปิดประชุม ร่วมด้วย ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อำนวยการ สกว. และคณะนักวิจัย นักวิชาการ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานจังหวัด ตลอดจนแกนนำภาคประชาชน และสื่อมวลชนในพื้นที่

Print

คอลัมน์ เวทีผู้หญิง: เมืองสามขา

           จังหวัดระยอง เป็นเมืองที่ต้องสร้างความสมดุลกับขาสำคัญที่สาม คือ การเป็นเมืองปลูกผลไม้ เมืองท่องเที่ยวและเมืองอุตสาหกรรม 
          เมืองนี้ได้รับคัดเลือกให้เป็นเขตอุตสาหกรรมตามความเหมาะสมของที่ตั้ง ที่มีท่าเรือน้ำลึก ผลิตเสร็จส่งลงเรือออกไปขายได้ทันที
          แต่ความดั้งเดิมของพื้นที่เป็นความอุดมสมบูรณ์ของการปลูกทุเรียน เงาะ มังคุด สับปะรด ของอร่อยทั้งนั้น ทั้งราชาและราชินีแห่งผลไม้ การแบ่งปันพื้นที่เพาะปลูกและเขตเมือง เขตอุตสาหกรรม ยิ่งต้องพูดคุยกันให้อย่างเข้าใจ

  • newsletter
  • book
    • การเสวนา “ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยพลังจากพื้นที่ : ทิศทางในอนาคต”
    • การพัฒนาพื้นที่และการสร้างความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่นกับอนาคตของประเทศ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
    • ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : โดย นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
  • tools