Print

รวมพลังแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งสงขลา

        

         ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเป็นปัญหา สำคัญและทวีความรุนแรงมากขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้ จึงได้มีการจัดประชุมระดมสมอง "แนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง: กรณีจังหวัดสงขลา" เพื่อให้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากที่สุดสำหรับการตัดสินใจแก้ปัญหาในพื้นที่ โดยมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)เป็นโต้โผใหญ่

Print

สกว. ร่วมกับ จ.สงขลา และ มอ.หาดใหญ่ จัดเวทีนำเสนอพร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

           

             (30 ก.ย. 56) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมราชมังคลา พาวีเลียน อ.เมือง จ.สงขลา - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ จังหวัดสงขลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมเพื่อระดมสมอง แนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง: กรณีจังหวัดสงขลา” เพื่อเป็นเวทีนำเสนอเผยแพร่ความรู้ผลวิจัยด้านกัดเซาะชายฝั่งทะเล พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากที่สุดสำหรับการตัดสินใจแก้ปัญหาในพื้นที่ โดยมีนายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการเปิดประชุม ร่วมด้วย ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อำนวยการ สกว. และคณะนักวิจัย นักวิชาการ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานจังหวัด ตลอดจนแกนนำภาคประชาชน และสื่อมวลชนในพื้นที่

  • newsletter
  • book
    • การเสวนา “ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยพลังจากพื้นที่ : ทิศทางในอนาคต”
    • การพัฒนาพื้นที่และการสร้างความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่นกับอนาคตของประเทศ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
    • ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : โดย นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
  • tools