Print

ขยายความร่วมมือสร้างเกษตรกร เกษตรจับมือศธ.และ5หน่วยงานเข็น 3 หลักสูตรพัฒนาคนรุ่นใหม่

                นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ในระยะเวลา 5 ปี โดยสิ้นสุดโครงการเมื่อเดือนมีนาคม 2556 นั้น คณะกรรมการบริหารโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาความร่วมมือในโครงการ ดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ซึ่งร่วมมือกับ 5 หน่วยงาน ได้แก่ 1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนม 4.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ 5.สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

  • newsletter
  • book
    • การเสวนา “ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยพลังจากพื้นที่ : ทิศทางในอนาคต”
    • การพัฒนาพื้นที่และการสร้างความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่นกับอนาคตของประเทศ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
    • ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : โดย นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
  • tools