Print

ป่าเมืองน่าน...จะรักษาอย่างไร???

          ต้นน้ำสำคัญของเจ้าพระยามาจากแม่น้ำปิง วัง ยม น่าน วันนี้สถานการณ์ป่าต้นน้ำน่านกำลังเดินเข้าสู่ห้วงวิกฤติ จากตัวแปรจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น โลกทุนนิยมเดินทางขึ้นสู่ป่าเขาเมืองน่านเป็นหนึ่งในตัวกระตุ้นให้คนเข้ามารุกพื้นที่ป่าเพื่อได้ที่ดินไปปลูกพืชเศรษฐกิจ

          จังหวัดน่านมีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 7,601,900 ไร่ หรือ 12,163.04 ตร.กม. 87.2 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เป็นภูเขา ขณะที่มีพื้นที่ราบเพียงร้อยละ 12.8 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเผยผลสำรวจว่าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของจังหวัดน่านมีทั้งหมด 6,435,792 ไร่ ปลูกพืชไร่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 1,543,519 ไร่ เหลือพื้นที่ป่าทั้งหมด 4,892,272.80 ไร่

Print

รายงานพิเศษ: ย้อนเส้นทางกระชับสัมพันธ์ไทย-กัมพูชาก่อนเปิดเออีซี

       

           "เส้นทางการคมนาคม" ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนให้แก่ประเทศต่างๆ ในการเชื่อมตลาดเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี อย่างเต็มตัวเท่านั้น หากแต่ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการบอกเล่าและเชื่อมโยงวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ที่เคยมีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านด้วย

  • newsletter
  • book
    • การเสวนา “ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยพลังจากพื้นที่ : ทิศทางในอนาคต”
    • การพัฒนาพื้นที่และการสร้างความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่นกับอนาคตของประเทศ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
    • ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : โดย นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
  • tools