Print

เจ้าฟ้านักอนุรักษ์

          

        พระราชกรณียกิจพลิกฟื้นคืนป่าต้นน้าให้แก่ธรรมชาติเพื่อรักษาความสมบูรณ์และสมดุลของสภาพแวดล้อมประเทศไทย อีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณของ "ทูลกระหม่อมแก้ว"ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

Print

ปลุกพลัง 'รักษ์ป่าน่าน'

        

           มีโอกาสได้ลัดฟ้าขึ้นเหนือ ไปยังจังหวัดน่าน จังหวัดที่มีพื้นที่เป็นภูเขาถึง 87.2 ของพื้นที่ทั้งหมด และมีการกระตุ้น คำว่า "รัก" และ "รักษ์" ป่าเสมอ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา

  • newsletter
  • book
    • การเสวนา “ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยพลังจากพื้นที่ : ทิศทางในอนาคต”
    • การพัฒนาพื้นที่และการสร้างความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่นกับอนาคตของประเทศ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
    • ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : โดย นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
  • tools