Print

ปรับกลยุทธ์งานวิจัยมหา'ลัยหนุนคณะพัฒนาพื้นที่-ตอบโจทย์ชุมชน

        ตามปกติแล้วงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยมักเป็นลักษณะของโครงการที่รับทุนโดยรายบุคคล แต่เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในวงกว้าง และสามารถขับเคลื่อนไปได้ทั้งมหาวิทยาลัย น่าจะเป็นการดี หากเกิดงานวิจัยที่ดำเนินการจากนามของคณะ และงานวิจัยนั้น ๆ มีการทำงานร่วมกับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

  • newsletter
  • book
    • การเสวนา “ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยพลังจากพื้นที่ : ทิศทางในอนาคต”
    • การพัฒนาพื้นที่และการสร้างความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่นกับอนาคตของประเทศ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
    • ยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ำกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : โดย นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
  • tools